Aktualizácia systému riadenia EŠIF a metodických pokynov CKO

Posledný októbrový deň boli Centrálnym koordinačným orgánom zverejnené aktualizácie Systému riadenia EŠIF a metodických pokynov CKO, ktoré budú v najbližších týždňoch zapracovávané riadiacimi orgánmi do príručiek pre prijímateľov.

Čo priniesli aktualizácie vzťahujúce sa na realizáciu alebo kontrolu VO?

Prijímatelia môžu určiť PHZ aj na základe minimálne dvoch nezávislých údajov o cenách vychádzajúcich zo zmlúv zverejnených v CRZ. Pokiaľ prijímateľ zadáva zákazku v hodnote nižšej ako 30 000 EUR bez DPH, stačia mu podľa nových pravidiel aspoň 2 ponuky, ktoré si môže aj vyskladať kombinovaným prieskumom trhu.

Dokumentácia prijímateľa v elektronickom prostriedku použitom na zadávanie zákazky má byť dostupná pre účely výkonu auditu a kontroly počas celej doby archivácie uvedenej v príslušnej zmluve o poskytnutí NFP.

Upravili sa skutkové podstaty niektorých z pôvodných korekcií (finančných opráv), pribudli aj nové a menili sa aj ich percentuálne sadzby.

Pravidlá zadávania zákaziek "na výnimku" zo zákona o VO sa rozšírili o úpravu uzatvárania dodatkov k zmluvám uzavretým v rámci takýchto zákaziek.

Kozmetické doplnenia sa týkajú aj pravidiel pre zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR a pre zákazky zadávané na základe rámcovej dohody.

Jedným z dôležitých novoupravených pravidiel k overovaniu hospodárnosti výdavkov pri VO riadiacimi orgánmi poskytovateľov NFP je najmä to, že sa posudzuje hospodárnosť zákazky ako celku (t. j. neposudzujú sa z pohľadu hospodárnosti jednotlivé položky zahrnuté do zmluvy, uzavretej ako výsledok VO, resp. obstarávania samostatne).

Linky na dokumenty nájdete tu:

Základné dokumenty

Metodické pokyny CKO