2 rozhodnutia ÚVO, ktoré sa oplatí prečítať!

Rozhodnutie Rady ÚVO č. 10930-9000/2018

Vo všeobecnosti platí taxatívnosť používania technickej a odbornej spôsobilosti a nemožnosť ich vyžadovania v rámci predzmluvných podmienok. Rozhodnutie Obec Ďurkov sa týka situácie, kedy Rada ÚVO veľmi citlivo posúdila prípustnosť vyššie spomenutých dokladov v rámci poskytnutia súčinnosti k podpisu zmluvy.

Odporúčame Vám pri čítaní rozhodnutia sústrediť sa na myšlienkové pochody členov Rady ÚVO a na otázky ktoré si kládli, pretože toto je rozhodnutie typu "záchranné koleso," kedy sa chyba už stala a hrozí zrušenie tendra.

PREČÍTAJTE SI

Rozhodnutie o námietkach č. 5607-6000/2019-OD

Rozhodnutie je možné zaradiť do kategórie "best practices" verejných obstarávateľov.
Určite bude podnetné pre každého, kto sa nachádza v situácií posudzovania mimoriadne nízkej ponuky alebo odpovedania na žiadosť o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.

Kde sú hranice obchodného tajomstva a do akej miery sa môžu uchádzači za neho skrývať sa dočítate v rozhodnutí.

PREČÍTAJTE SI