Od septembra tu máme zákon proti byrokracií

Od 1.9.2018 začne platiť tzv. zákon proti byrokracií 177/2018 Z.z., ktorý by mal priniesť opatrenia na zníženie administratívnej záťaže.

Podstatou zákona je, aby orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti získavali a používali údaje, ktoré sú už evidované v informačných systémoch verejnej správy.

Zákon 177/2018 Z.z. sa bude aplikovať aj na náš zákon o verejnom obstarávaní a zatiaľ prinesie benefity najmä hospodárskym subjektom. ÚVO pre účely zápisu, predĺženia zápisu a oznámení o zmene údajov v Zozname hospodárskych subjektov nebude od žiadateľov vyžadovať:

  • doklad podľa § 32 ods. 1 e) zákona o verejnom obstarávaní. Ide o doklad potvrdzujúci oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Tento doklad si od 1.9.2018 ÚVO dohľadá prostredníctvom Registra právnických osôb,

  • výpis z registra trestov preukazujúci skutočnosť, že hospodársky subjekt, ani jeho štatutár (alebo člen štatutárneho či dozorného orgánu) nebol právoplatne odsúdený za trestný čin. Tento doklad si ÚVO dohľadá na Registri trestov.

Prostredníctvom Registra právnických osôb si ÚVO taktiež overí doklad preukazujúci oprávnenie podpisovať námietky podľa ods. 5 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

Snáď sa čoskoro dočkáme rovnako pozitívnych zmien v podobe znižovania administratívy aj pri procesovaní tendrov. Veľkým pozitívom bude však aj plná elektronizácia verejného obstarávania.