Školenie: Nové pravidlá pre eurofondové zákazky a ich kontrolu v roku 2019

V posledný októbrový deň roka 2018 vyšiel novelizovaný Systém riadenia EŠIF (verzia 7) a množstvo upravených metodických pokynov a vzorov CKO určujúcich pravidlá nad rámec zákona o verejnom obstarávaní pre zadávanie zákaziek od nízkej hodnoty po nadlimitky, ako aj pre výnimky zo zákona.

Zmeny sa týkajú aj pravidiel pre kontrolu rámcových dohôd a dynamických nákupných systémov a určovania finančných opráv (tzv. „korekcií“) za pochybenia vo verejnom obstarávaní.

Poskytovatelia nenávratného finančného príspevku na všetkých operačných programoch mali povinnosť zapracovať tieto zmeny (vrátane vplyvu novely zákona o verejnom obstarávaní účinnej od 1.1.2019) do príručiek pre prijímateľov a inej riadiacej dokumentácie.

Tieto materiály, podľa ktorých sú prijímatelia povinní riadiť sa, nadobúdajú účinnosť na jednotlivých operákoch rôzne - u väčšiny však od polovice decembra 2018.

Termíny školení :
Bratislava - 14.2.2019

Košice - 19.2.2019