Všeobecné metodické usmernenie k splnomocneniam

Úrad pre verejné obstarávanie vo svojej rozhodovacej činnosti zaznamenal častý výskyt nedostatkov pri preukazovaní splnomocnenia na zastupovanie, ktoré vyvolávajú odôvodnené pochybnosti o tom, či splnomocnenec je oprávnený zastupovať splnomocniteľa v konaní pred Úradom, resp. Radou Úradu a vykonať v takom konaní jednotlivé právne úkony v mene splnomocniteľa. Aby sa predchádzalo možných nepriaznivých následkov pre účastníkov konania (napr. zastavenie konania o podaných námietkach alebo zastavenie konania o odvolaní), vydal Úrad všeobecné metodické usmernenie.

Jeho súčasťou je aj vzorová plná moc, ktorá reflektuje odporúčania uvedené vo všeobecnom metodickom usmernení. Skontrolujte si pre istotu svoje plné moci pred podaním námietok alebo odvolania.

Prečítajte si usmernenie : Zastupovanie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred úradom na základe plnej moci