Určovanie PHZ a predkladanie dokumentácie k verejnému obstarávaniu na výkon kontroly

Registrácia: 8:30 - 9:00
Odborný program: 9:00 - 15:00

  • Určovanie PHZ podľa zákonných a eurofondových pravidiel
  • Ako správne špecifikovať opis predmetu zákazky
  • Plán VO prijímateľa vs. rozpočet projektu
  • Posúdenie spájania a rozdelenia zákazky
  • Správne určenie postupu VO
  • Úspešné zadávanie zákazky s nízkou hodnotou a zákazky, ktorá je výnimkou zo zákona o VO
  • Ako všetko správne zdokumentovať
  • Kedy a v akej forme dokumenty predložiť na kontrolu svojmu poskytovateľovi eurofondov

Obsahom školenia budú aj praktické prípady vybraných problémov, a dozviete sa, aké sú finančné dôsledky porušení eurofondových pravidiel pri verejnom obstarávaní (korekcie).