Konferencia Verejné obstarávanie 2019 Právo & Prax

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D
Vyštudovala medzinárodné vzťahy a európske štúdiá na Masarykovej univerzite v Brne. Vo svojej doktorandskej práci sa špecializovala na tému europeaizácie. Osem rokov pracovala na Ministerstve školstva, mládeže a telovýchovy ČR, kde - okrem iného ako riaditeľka odboru pre záležitosti EÚ - zastupovala Českú republiku v Európskej únií. Počas predsedníctva ČR v Rade EU predsedala Výboru pre vzdelávanie Rady Európskej únie. Téme zodpovedného verejného obstarávania sa venuje už niekoľko rokov, najprv ako riaditeľka neziskovej organizácie Nové ekonomika. Od roku 2014 pôsobí ako vedúca oddelenia verejného obstarávania na Ministerstve práce a sociálnych vecí ČR, kde po vecnej stránke vedie aj projekt Sociálne zodpovedného verejného obstarávania.

Mgr. Katarína Chromíková
Pracuje 10 rokov na Ministerstve dopravy a výstavby SR na sekcii riadenia projektov. Od roku 2015 sa okrem projektov zameraných na dopravnú infraštruktúru venuje aj kontrole projektov zameraných na informatizáciu spoločnosti, ako aj projektov z Nástroja na prepájanie Európy. V súčasnosti vykonáva funkciu vedúcej oddelenia kontroly verejného obstarávania a spolu so svojim tímom aktívne spolupracuje s prijímateľmi pomoci z EŠIF na úrovni metodickej činnosti, ako aj praktickej aplikačnej praxe. Je priama, priateľská a na práci ju baví čeliť novým výzvam, ktoré táto oblasť prináša.

JUDr. Zuzana Krajčovičová, LL.M
Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2005 pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie, pričom sa zaoberala najmä metodickou a legislatívnou činnosťou, rozhodovaniu o námietkach v procese verejného obstarávania, ukladaniu pokút za správne delikty vo verejnom obstarávaní, školiacej a vzdelávacej činnosti a zastupovaniu úradu pred súdmi v konaniach o preskúmanie zákonností rozhodnutí úradu. V rokoch 2005 – 2006 pôsobila tiež ako tajomník osobitnej (rozkladovej) komisie úradu. V období rokov 2006 – 2010 bola riaditeľkou odboru rozhodnutí o námietkach. V súčasnosti je riaditeľkou kancelárie rady úradu.

Zuzana Petková
Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracovala ako redaktorka domáceho i zahraničného spravodajstva v denníkoch Pravda, SME, Hospodárske noviny, od roku 2013 písala pre týždenník Trend, kde pôsobila ako zástupkyňa šéfredaktora. Investigatívnej žurnalistike sa venovala 20 rokov. Od augusta 2018 je riaditeľkou Nadácie Zastavme korupciu.

Mgr. Erika Rusnáková
Právnička, členka advokátskej komory, ostrieľaná vyjednávaniami s eurofondovými auditmi, bývalá riaditeľka odboru manažujúceho kontrolu verejných obstarávaní v rámci troch operačných programov EŠIF a dvoch špecifických fondov Európskej komisie. Zanietená pre správne veci, venujúca sa podpore sociálnej oblasti, z pozície špecializovanej odborníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rozvíja povedomie o spoločensky zodpovednom obstarávaní a integrovaní sociálne znevýhodnených osôb do spoločnosti.

Mgr. Marcela Turčanová
Je viceprezidentkou asociácie APUeN SK, v ktorej pôsobí od roku 2013. Špecializuje sa na projekty verejného obstarávania, manažment zmeny riadenia nákupu v inštitúciách vrátane optimalizácie nákupných systémov a procesov, venuje sa elektronizácii verejného obstarávania a v neposlednom rade aj projektom profesijného vzdelávania a rozvoja nákupných tímov. Zaoberá sa aj problematikou elektronického trhoviska a jeho využitia v praxi. Pripravuje viaceré medzinárodné konferencie týkajúce sa problematiky verejného obstarávania. Usporadúva prestížnu súťaž Cenu čestného nákupu (FSA), kde odborníci oceňujú subjekty využívajúce elektronické nástroje vo verejnom obstarávaní a firemnom nákupe.

Mgr. Karol Meliška
Dlhoročné skúsenosti vo verejnom obstarávaní so špecializáciou na eurofondové zákazky nadobudol prácou pre verejných obstarávateľov, prijímateľov eurofondov, ako aj pri nastavovaní pravidiel, metodickom usmerňovaní, aktívnou účasťou v odborných skupinách a na rokovaniach so zástupcami Európskej komisie a pri kontrole verejných obstarávaní pre riadiace a sprostredkovateľské orgány viacerých operačných programov v programových obdobiach 2007 - 2013 a 2014 – 2020. Pri svojej odbornej činnosti sa intenzívne zaoberá identifikovaním rizikových oblastí pri nastavovaní verejných obstarávaní, pri ich realizácii a ich kontrole kontrolnými orgánmi a auditmi, ako aj nachádzaním riešení využívaním svojich skúseností z praxe a právneho vzdelania.

Mgr. Jaroslav Lexa
Jeden zo zakladateľov slovenského APUeNu. Nenapraviteľný optimista, ktorý verí, že na Slovensku sa dá nakupovať vtipne, zaujímavo, a zároveň i hospodárne a v súlade so zákonom. So svojim tímom, to dokázal ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na MPSVaR SR, kde za rok ušetril viac ako 5 mil. EUR. Píše zmluvy, námietky, články, knihy a niekedy dávno i blogoval. Ako školiteľ v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, dokáže ľuďom vysvetliť, kde v zákone sa nachádza zdravý sedliacky rozum. V súčastnosti pôsobí ako riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania na UVO.

JUDr. Michal Petřík
Vyštudoval právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Ďalej študijne pokračoval v Dánsku na Univerzite v Aarhuse v oblasti verejného obstarávania a práva medzinárodného obchodu. Svoju študijné púť završuje na Karlovej univerzite v Prahe, kde na katedre medzinárodného práva obhajuje rigoróznu prácu na tému "Cezhraničné verejné obstarávanie". V priestore verejného obstarávania sa pohybuje posledných 15 rokov ako externý poradca zadávateľov, vedúci odboru verejného obstarávania a právneho odboru na Úrade pre ochranu hospodárskej súťaže a tiež ako riaditeľ verejného obstarávania a právneho odboru na generálnom riaditeľstve ciest a diaľnic ČR. Profesne sa špecializuje na mimoriadne nízku ponukovú cenu a jej analýzu, systému profesijného vzdelávania v oblasti verejného obstarávania a tiež je tvorca jedinečné databázy rozhodnutí revíznych orgánov ČR (ÚOHS, Krajský súd a Najvyšší správny súd) v oblasti verejného obstarávania. Profesijným cieľom je ukázať odbornej verejnosti, že pre sedliacky rozum je aj vo verejnom obstarávaní miesto. Od polovice roku 2018 sa osobne venuje vydávanie časopisu "Veřejné zákazky", ktorého je majiteľom a šéfredaktorom.

Martin Turček
Investigatívny reportér Aktuality.sk, v minulosti analytik verejného obstarávania v neziskovke Transparency International Slovensko a investigatívec/analytik Nadácie Zastavme korupciu. Často píše o konkrétnych problematických tendroch a zákonnom rámci, ktorý je týmito tendrami porušovaný alebo svojou vágnosťou otázky vyvoláva. Hľadá dáta, analýzy a logiku v procesoch verejného obstarávania.

Ján Jedlička
Absolvent odboru politickej a kultúrnej geografie a odboru marketingových komunikácií. Patrón projektu zdieľaného katalógu dodávateľov BASE a nadšený podporovateľ "kremíkovej revolúcie" v oblasti riadenia nákupu a marketingu dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Pomáha pri implementácii elektronických nástrojov na zber dát, vyjednávanie a správu dodávateľského portfólia do nákupných procesov v privátnom aj verejnom sektore. Na školeniach a autorských seminároch sa usiluje o šírenie inovatívnych postupov a myšlienok spojených s elektronizáciou nákupu alebo zákaziek vo verejnom obstarávaní a podieľa sa na vývoji sw JOSEPHINE pre český a slovenský trh. Má záľubu vo vyprecizovaných, sémanticky kondenzovaných vetných spojeniach a absurdnom humore, ktorému často nerozumie ani on sám.

Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
Aktuálne vedúci odboru verejného obstarávania na Ministerstve zdravotníctva SR. Od svojho príchodu procesne pokrýva všetky centrálne verejné obstarávania MZ SR vrátane tých najznámejších a najúspešnejších (nákup CT prístorjov, lôžok a lineárnych urýchľovačov s 20 mil. € úsporou). Na svojom konte má už aj dva zriadené dynamické nákupné systémy, ktoré sú určené pre všetky zriadené nemocnice. Svoju úlohu na MZ SR vníma z pozície partnera pre oblasť obstarávania analytickej jednotke, s ktorou pripravuje, vyhlasuje a vyhodnocuje centrálne obstarávania. Verí, že poctivá práca ruže prináša.

MSc. Martin Smatana
Riaditeľ analytickej jednotky Inštitútu zdravotnej politiky na Ministerstve zdravotníctva SR. Počas svojo pôsobenia na Slovensku bol členom niekoľkých dozorných rád, kde jeho úlohou bolo sledovať plnenie ozdravných plánov nemocníc alebo akcioviek. Študoval manažment na Oxforde, v odbore zdravotnícky manažment promoval na londýnskej Imperial College. V Anglicku si skúsil prácu pre štátny zdravotnícky inštitút. Vyše roka pôsobil v Prahe, kde mal ako analytik na starosti kontrolu nemocníc v Stredočeskom kraji. Aktuálne pripravuje podklady pre vyhlasovanie centrálnyh verejných obstarávaní. Tvorí opis zdravotníckych prístrojov a ich kategorizáciu. Pod jeho vedením sa spracovala najväčšia databáza nákupov zdravotníckej techniky v EU (dáta zo 6 krajín a vyše 12000 tendrov). Martin má rád rýchle autá, syr a nepárne čísla.