Konferencia Verejné obstarávanie 2019 Právo & Prax

Odborný program v 1. konferenčný deň - 9:00 - 16:45
Odborný program v 2. konferenčný deň - 9:00 - 12:00
Registrácia od 8:00

9:00 - 9:10 - Otvorenie konferencie

9:10 - 9:45 - Novela a jej prvé rozhodnutia

Prvých 80 dní novely ukázalo jej prínos pre prax, ale i slabé miesta. Metodika úradu vydala takmer rekordné počty metodických usmernení. Tie najdôležitejšie predstaví Jaroslav Lexa, člen autorského tímu novely a riaditeľ Inštitútu VO, ktorý dohliada na úradom vydané metodické rozhodnutia.

Prednášajúci:

 • Mgr. Jaroslav Lexa (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Mgr. Marcela Turčanová (APUEN AKADÉMIA)

9:45 - 10:30 - Fondové "trouble"

Eurofondové kontroly a audity sa stále častejšie vyjadrujú k primeranosti a možnej diskriminácii v nastaveniach verejných obstarávaní a novou rozhodovacou praxou v tejto oblasti prispieva aj ÚVO. Ako a čím by sa mal riadiť verejný obstarávateľ pri určovaní požiadaviek na kvalitu, aby neprekročil akceptovanú mieru primeranosti a ako sa má vyvarovať konfliktu záujmov, nám na situáciách z praxe poradia zástupcovia riadiacich orgánov a Rady ÚVO.

Moderuje:

 • Mgr. Karol Meliška (APUEN AKADÉMIA)

Diskutujúci:

 • Mgr. Katarína Chromíková (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)
 • Mgr. Martin Jakubek (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)
 • Marian Szakáll (Hlavné mesto SR Bratislava)

11:00 - 12:15 - Elektronizácia a otázky s ňou spojené

Žiadna regulácia elektronických nástrojov priniesla ich prekvapivý „boom“. Spolu so vznikom každého nového softvéru sa vynárajú otázky ich bezpečnosti, používania i užívateľských nastavení. Ako funguje šifrovanie ponúk i možné „tajné“ pozorovanie procesu bude jednou z hlavných tém konferencie.

Moderuje:

 • Mgr. Jaroslav Lexa

Diskutujúci:

 • Ján Jedlička (NAR marketing)
 • Tomáš Volný (citadelo s.r.o.)
 • Juraj Kúkoľ (TEMPEST a.s.)
 • Martin Hoffmann (Úrad pre verejné obstarávanie)

13:20 - 14:20 - Sociálne zodpovedné verejné obstarávanie

Spoločensky zodpovedné obstarávanie sa skloňuje stále častejšie, avšak návody a praktické príklady nepribúdajú. Je tomu skutočne tak a akú inšpiráciu môžeme čerpať z Českej republiky? Od 1.1.2020 bude zákonná povinnosť uplatňovania sociálne zodpovedného verejného obstarávanie v určitých kvótach. Čo pre to môžeme urobiť už teraz?

Moderuje:

 • Mgr. Karol Meliška

Diskutujúci:

 • Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D (Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR)
 • Mgr. Erika Rusnáková (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • Mgr. Jaroslav Lexa (Úrad pre verejné obstarávanie)

14:45 - 15:45 - Ako môže viesť kvalitná príprava k rekordným úsporám

Centrálne zdravotnícke tendre sa vyše roka len pripravujú. Výsledkom takto kvalitnej prípravy je mnohokrát tender rozdelený na viacero častí s uplatnením multikriteriálneho hodnotenia a tvrdých zmluvných podmienok. Po vyše 5 ročnej práci je vidieť nielen ukončené tendre s úsporami vo výške desiatkach miliónov €, ale aj technicky modernizované nemocnice. Ako nad nákupmi premýšľajú ich autori, kde začínajú, kedy tvoria kritériá a prečo delia zákazky na toľko častí?

Prednášajúci:

 • Ing. Ondrej Kuruc, PhD. (Ministerstvo zdravotníctva SR)
 • MSc. Martin Smatana (Ministerstvo zdravotníctva SR)

15:45 - 16:45 - Šetrenia, pokuty a zľavy v réžií ÚVO

V zmysle zákona na úrade prebieha viacero typov správnych konaní. Od najčastejších konaní o preskúmaní úkonov kontrolovaného až po rozklady v správnom konaní o uložení pokuty. Aké sú medzi nimi rozdiely, ako na seba nadväzujú a kedy je možné požiadať o "zľavu z pokuty“, ako aj fungujú "amnestie“ v zozname hospodárskych subjektov?

Prednášajúca:

 • JUDr. Ivan Holič (Úrad pre verejné obstarávanie)

2. deň konferencie:

Začíname o 9:00 a končíme o 12:00.

9:00 - 10:30 - Pandorina skrinka zodpovednosti za verejné obstarávanie

V nadväznosti na zámer úradu zriadiť profesnú organizáciu nákupcov, sa vynára doposiaľ nezodpovedaná otázka, akú zodpovednosť nesú osoby vystupujúce v procese verejného obstarávania. Rozsah činností a k tomu prislúchajúca zodpovednosť je určite iná pre osobu procesujúcu nákup a iná pre osobu, ktorá tvorí opis predmetu zákazky alebo vyhodnocuje predložené ponuky. Je tomu naozaj tak? Kedy je možné hovoriť o nezodpovedných garantoch a kedy už o možnom trestnom čine? Je táto zodpovednosť len čisto ekonomická alebo má aj spoločenský a trestnoprávny presah? Mali by sa obávať aj uchádzači?

Moderuje:

 • Mgr. Marcela Turčanová

Diskutujúci:

 • JUDr. Michal Petřík (časopis Veřejné zákazky)
 • Zuzana Petková (Nadácia Zastavme korupciu)
 • Martin Turček (Aktuality.sk)

11:00 - 12:00 - Možnosti uplatnenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zrušením verejného obstarávania

Súčasne platný zákon o verejnom obstarávaní neupravuje oblasť zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutiami (verejných) obstarávateľov, len stanovuje taxatívne dôvody, za ktorých je možné vyhlásené postupy zrušiť. Sekundárne právo Európskej únie naopak prikazuje každému členskému štátu zabezpečiť, aby v prípade, ak konaním (verejného) obstarávateľa bola spôsobená škoda uchádzačovi, mal uchádzač právo a reálnu možnosť dožadovať sa nahradenia takto vzniknutej škody. Skutočne ťahajú uchádzači v týchto prípadoch za kratší koniec?

Prednášajúci:

 • Mgr. Erika Rusnáková (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • Mgr. Marcela Turčanová

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.