Veľká novela pre dodávateľov

Registrácia: 8:30 - 9:00
Odborný program: 9:00 - 15:30

Témy školenia:

 • Účinnosť novely a jej uplatnenie vo vyhlásených tendroch
 • Nové finančné limity a zmenené pravidlá na uzatváranie dodatkov
 • Nové lehoty a spôsoby vyhodnocovania ponúk pri podlimitných a nadlimitných postupoch
 • Ako sa mení preukazovanie a vyhodnocovanie podmienok účasti po 1.1.2019
 • Vystavovanie referencii, ich úprava a možnosť preskúmania vystavenej referencii Radou úradu
 • Dôvody vylúčenia uchádzača a ponuky uchádzača po 1.1.2019
 • Zábezpeka ponuky a jej obmedzená dĺžka viazanosti
 • Povinnosti úspešného uchádzača pred a po uzavretí zmluvy
 • eKomunikácia – Požiadavky na predkladanie ponúk a elektronické verzie dokumentov
 • Ako sa vyznať v nových lehotách na podanie žiadosti o nápravu
 • Ako podať námietky a neprísť o 35% kaucie
 • Odvolanie ako posledná možnosť preskúmania postup pred podaním žaloby