Konferencia Verejné obstarávanie 2020 Právo & Prax

Odborný program v 1. konferenčný deň - 9:00 - 16:30
Odborný program v 2. konferenčný deň - 9:00 - 12:00
Registrácia od 8:00

Nasledovných 6 odborných blokov budeme podrobne rozvíjať a diskutovať za prítomnosti viacerých odborníkov:

1. blok konferencie bude venovaný aplikácií zodpovedného verejného obstarávania.

Predstavíme si ISO normu 20 400 upravujúcu takýto prístup inštitúcie. Rozhodnúť sa pre systémovú implementáciu zodpovedného obstarávania alebo preferovať “ad hoc” prístup? Cez praktické príklady si ukážeme prínos trhových konzultácií k rozhodnutiu uplatniť zodpovedný prístup, kritériálne hodnotenie zvýhodňujúce zodpovedný prístup uchádzačov alebo aj šikovné zmluvné klauzuly zaväzujúce dodávateľa k zodpovednému správaniu.

2. blok konferencie nadviaže na zodpovedný prístup priblížením princípov cirkulárnej ekonomiky a jej aplikovaním do verejného obstarávania.

Je zaujímavé, že takmer všetci výrobcovia výrobkov z recyklovaných materiálov ich vyvážajú do zahraničia. V SR a ČR sa nenakujú recyklované výrobky! Aké jednoduché je využitie recyklovaných výrobkov vo verejnom obstarávaní, hodnotenie stopy CO2 na nakupovaných materiálov alebo nakupovanie materiálov bez obsahu škodlivých látok predstaví Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Na praktických príkladoch si ukážeme, že keď odpad tvoríme, tak ho dokážeme nielen recyklovať, ale aj nakupovať.

3. blok konferencie budeme venovať využitiu slovenských vedeckých kapacít a verejného obstarávania.

Pred pár rokmi do zákona pribudla výnimka umožňujúca zadávať zákazky slovenským verejným vysokým školám. Aký potenciál táto spolupráca skrýva, v čom všetko nám vedia univerzity pomôcť a ako vlastne fungujú takéto "science to goverment" projekty. Vedecká práca môže nájsť uplatnenie aj v príprave verejného obstarávania, a to najmä vďaka analýze zverejnených metadát, analýze trhového správania v danom segmente alebo nezávislými odbornými analýzami opisu predmetu zákazky (už dnes využívané v stavebníctve). Zistené poznatky nám vedia pomôcť nielen pri určovaní predpokladaných hodnôt, ale aj pri overovaní prítomnosti kartelového správania.

4. blok konferencie budeme tradične venovať osobnému rozvoju nákupcov a nákupných tímov.

Tlak na striktné dodržiavanie zákonných povinností niekedy bráni pozrieť sa na nákupný prípad z inej, mnohokrát jednoduchšej a prínosnejšej strany. Na druhej strane tlak vedenia inštitúcií na úspory za každú cenu môže spôsobovať zbytočný stres, zníženú kvalitu a veľkú chybovosť v samotnej administratíve nákupu. No v nákupe existuje aj slobodný, rešpektujúci prístup, kedy si nákupný tím môže robiť rozhodnutia aj sám. Tieto modely vo veľkom závisia od vedenia inštitúcií, ale impulz musí vychádzať z kvalitného nákupného tímu.

5. blok bude inšpiratívny. Tentokrát stále viac skloňovanými SMART riešeniami.

Každý chce byť “SMART”. Lebo je to “IN”, je to trendy a je to pekné. O to ťažšie sa nám vo vnútri inštitúcie vysvetľuje, že nakúpiť SMART riešenia nie je také jednoduché ako si to každý predstavuje. SMART riešenia nemenia len systém práce / prezentácie alebo služby, ale menia aj spôsob premýšľania nad opisom predmetu zákazky. Nad nastavením verejného obstarávania ako takým. Preto sa v tomto bloku budeme venovať otázke smart riešení z pohľadu verejného obstarávania.

6. blok bude venovaný manažmentu zmeny.

Veríme, že sme Vás výberom prednášok a diskusií inšpirovali. Rovnako vieme, že nie je jednoduché prísť namotivovaný do práce a všetky inšpirácie začať hneď aplikovať. Právo preto konferenciu ukončíme témou manažmentu zmeny, aby ste mohli uvažovať, ktoré zmeny a akým spôsobom dokážete uplatniť vo Vašej práci. Pretože “trpezlivosť ruže prináša”.


Presné znenie prednášok budeme priebežne dopĺňať.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.