Konferencia verejné obstarávanie 2018 Právo & Prax

Spolu budeme v ten správny čas diskutovať o všetkých témach, ktoré budú v roku 2018 meniť nákup verejného a štátneho sektora. Účasť potvrdili aj zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie, ktorí pripravovanú novelu budú koncipovať. Nákup nás baví, a preto nezabudneme ani na oblasť manažmentu nákupu a inšpirácií pri budovaní silných nákupných tímov.

Termín konania konferencie

Program a obsah konferencie

Prednášajúci

Mgr. Michal Garaj
Michal Garaj je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2012 nastúpil na Úrad pre verejné obstavanie na odbor námietok. Koncom roka 2013 bol preložený do kancelárie Rady ÚVO, v ktorej pôsobí dodnes. V rokoch 2015 až 2017 pôsobil ako tajomník Fóra expertov ÚVO, od roku 2015 je členom redakčnej rady a pravidelným prispievateľom odborného časopisu ÚVO revue. V roku 2018 úspešne ukončil štúdium manažmentu verejného obstarávania na univerzite Tor Vergata v Ríme.

Ján Hargaš
Vyštudoval medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pracoval v konzultačnej spoločnosti Capgemini, z toho posledných 5 rokov prevažne na zahraničných projektoch, vrátane 2 ročného pôsobenia vo Veľkej Británii. Venuje sa projektovému riadeniu a business aspektom IT projektov (riadenie zmien, komunikácia, procesné a organizačné zmeny). Je jedným zo zakladateľov a od marca 2016 výkonným riaditeľom občianskeho združenia Slovensko.Digital, ktoré presadzuje lepšie digitálne služby štátu.

JUDr. Ivan Holič
Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej úspešne absolvoval aj rigoróznu skúšku. Praktické skúsenosti naberal už počas štúdia, keď pracoval ako právny asistent v zahraničnej advokátskej kancelárii. Po ukončení štúdia bol zamestnaný ako advokátsky koncipient s prevažným zameraním na občianske a obchodné právo a v roku 2012 nastúpil na Úrad pre verejné obstarávanie, kde pracuje na odbore legislatívno-právnom. Okrem zastupovania úradu v súdnych sporoch a agendy správnych konaní, bol členom kolektívu pripravujúceho nový zákon o verejnom obstarávaní. V nadväznosti na to sa venuje aj lektorskej činnosti a zúčastňuje sa rokovaní pracovnej skupiny pre verejné obstarávanie pri Európskej komisii.

Milan Kaplan
Marketingový špecialista, konzultant, vedúci projektu PROEBIZ. Spoluautor kníh Firemný nákup a eAukcie a Ako lacnejšie a lepšie nakupovať. E-bizové skúsenosti prezentuje na odborných konferenciách v Česku, na Slovensku a v Poľsku. V deväťdesiatych rokoch založil firmu NAR, ktorá sa špecializovala na implementáciu marketingových procesov do priemyselných podnikov. Na konci deväťdesiatych rokov firma začala vyvíjať a presadzovať v praxi e-bizové technológie. To viedlo k tomu, že v prvých rokoch nového tisícročia sa NAR úzko špecializoval na výber dodávateľov formou eAukce a na elektronizáciu nákupných procesov. Projekt dostal názov PROEBIZ a v súčasnosti je najrozšírenejším eAukčním prostredím a zdrojom eAukčního know-how v centrálnej Európe.

JUDr. Zuzana Krajčovičová, LL.M
Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 2005 pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie, pričom sa zaoberala najmä metodickou a legislatívnou činnosťou, rozhodovaniu o námietkach v procese verejného obstarávania, ukladaniu pokút za správne delikty vo verejnom obstarávaní, školiacej a vzdelávacej činnosti a zastupovaniu úradu pred súdmi v konaniach o preskúmanie zákonností rozhodnutí úradu. V rokoch 2005 – 2006 pôsobila tiež ako tajomník osobitnej (rozkladovej) komisie úradu. V období rokov 2006 – 2010 bola riaditeľkou odboru rozhodnutí o námietkach. V súčasnosti je riaditeľkou kancelárie rady úradu.

Mgr. Jaroslav Lexa
Jeden zo zakladateľov slovenského APUeNu. Nenapraviteľný optimista, ktorý verí, že na Slovensku sa dá nakupovať vtipne, zaujímavo, a zároveň i hospodárne a v súlade so zákonom. So svojim tímom, to dokázal ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na MPSVaR SR, kde za rok ušetril viac ako 5 mil. EUR. Píše zmluvy, námietky, články, knihy a niekedy dávno i blogoval. Ako školiteľ v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, dokáže ľuďom vysvetliť, kde v zákone sa nachádza zdravý sedliacky rozum. V súčastnosti pôsobí ako riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania na UVO.

Mgr. Katarína Polanská
Pracuje 9 rokov na Ministerstve dopravy a výstavby SR na sekcii riadenia projektov. Od roku 2015 sa okrem projektov zameraných na dopravnú infraštruktúru venuje aj kontrole projektov zameraných na informatizáciu spoločnosti, ako aj projektov z Nástroja na prepájanie Európy. V súčasnosti vykonáva funkciu vedúcej oddelenia kontroly verejného obstarávania a spolu so svojim tímom aktívne spolupracuje s prijímateľmi pomoci z EŠIF na úrovni metodickej činnosti, ako aj praktickej aplikačnej praxe. Je priama, priateľská a na práci ju baví čeliť novým výzvam, ktoré táto oblasť prináša.

JUDr. Erika Rusnáková
Po absolvovaní advokátskych skúšok sa počas poskytovania právneho poradenstva pre prijímateľa NFP pôsobiaceho v oblasti vzdelávania začala venovať problematike eurofondov a verejného obstarávania. Nadobudnuté skúsenosti z predmetnej oblasti v posledných rokoch uplatňuje na sekcii európskych programov Ministerstva vnútra SR v pozícii riadiacej manažérky, pod ktorú spadá o.i. kontrola verejných obstarávaní v rámci viacerých operačných programov. Baví ju hľadať riešenia na výzvy, ktoré táto oblasť práce prináša a s nadšením a elánom sa snaží aplikovať právnu teóriu, rozhodovaciu prax súdov a skúsenosti z oblasti verejného obstarávania do aplikačnej praxe.

Jiří Špalek
Manažér technologického zázemia projektu PROEBIZ. Vedie tím PROEBIZ point, ktorý sa skladá z užívateľskej podpory, vývoja a správy IT. Z “pointu” sa riadi implementácia sw produktov PROEBIZ do firiem a administrácia jednotlivých on-line výberových konaní. Tréner a konzultant v oblasti elektronizácie nákupných systémov s pätnásťročnou praxou v obore.

Mgr. Marcela Turčanová
Je viceprezidentkou asociácie APUeN SK a riadiaca manažérka APUEN AKADÉMIE. Venuje sa elektronizácií obstarávania a vzdelávaniu v oblasti nákupu verejnej a štátnej správy. Je odvážna a trpezlivá. Chce naučiť ľudí ako hospodárne nakupovať za verejné peniaze. Tých najlepších nominuje do súťaže FSA, ktorej je hlavnou organizátorkou.

PhDr. Jan Vašek, MSc. et MSc.
Patrí ku špičkám v obore riadenia nákupu a vie získané skúsenosti predávať študentom i praktikom. Študoval na Univerzite Palackého, Harvardovej univerzite, univerzite v Oxfordu a Cranfieldu. Praktické skúsenosti v nákupe získal v spoločnosti Toyota, Inergy, Automotive Lighting a Swiss Krono. Je inšpirujúci rečník a jeho workshopy doslova vťahujú poslucháčov do problému.

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd