Konferencia Verejné obstarávanie 2020 Právo & Prax

Martina Ľuptáková
Je členkou neziskovej organizácie Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Poslaním INCIENu je pomôcť Slovensku s prechodom na obehové hospodárstvo (cirkulárnu ekonomiku). Martina pracuje na rôznorodých projektoch, vzdelávacích, analytických a koncepčných. V poslednej dobe detailnejšie riešila témy ako bioplasty, bezodpadové kancelárie, textil, či obehovosť expandovaného polystyrénu na Slovensku. Predtým rozbiehala cirkulárne aktivity značky Curaprox. Koncept obehového hospodárstva ju nadchol počas magisterského štúdia produkt a smart dizajnu na Nottingham Trent University. Následne sa rozhodla princípy cirkulárnej ekonomiky rozvíjať aj na Slovensku.

Ing. Zuzana Bučeková
Vyštudovala na Fakulte ekonomiky a manažmentu v odbore analýza a riadenie podniku. V rokoch 2012-2018 ako vedúca oddelenia verejného obstarávania koordinovala a zabezpečovala činností spojené s procesom verejného obstarávania pre potreby Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, kde vlastnými silami vymyslela vlastné e-nástroje a proces ich implementácie a používanie, za čo v roku 2015 získala medzinárodnú cenu FSA v kategórii MASTER. Od začiatku roku 2018 sa špecializuje na riadenie a zabezpečovanie činností procesu verejného obstarávania projektov financovaných z fondov EÚ v spoločnosti Svet zdravia.

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D
Vyštudovala medzinárodné vzťahy a európske štúdiá na Masarykovej univerzite v Brne. Vo svojej doktorandskej práci sa špecializovala na tému europeaizácie. Osem rokov pracovala na Ministerstve školstva, mládeže a telovýchovy ČR, kde - okrem iného ako riaditeľka odboru pre záležitosti EÚ - zastupovala Českú republiku v Európskej únií. Počas predsedníctva ČR v Rade EU predsedala Výboru pre vzdelávanie Rady Európskej únie. Téme zodpovedného verejného obstarávania sa venuje už niekoľko rokov, najprv ako riaditeľka neziskovej organizácie Nové ekonomika. Od roku 2014 pôsobí ako vedúca oddelenia verejného obstarávania na Ministerstve práce a sociálnych vecí ČR, kde po vecnej stránke vedie aj projekt Sociálne zodpovedného verejného obstarávania.

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
Je viceprezidentkou asociácie APUeN SK, v ktorej pôsobí od roku 2013. Špecializuje sa na projekty verejného obstarávania, manažment zmeny riadenia nákupu v inštitúciách vrátane optimalizácie nákupných systémov a procesov, venuje sa elektronizácii verejného obstarávania a v neposlednom rade aj projektom profesijného vzdelávania a rozvoja nákupných tímov. Zaoberá sa aj problematikou elektronického trhoviska a jeho využitia v praxi. Pripravuje viaceré medzinárodné konferencie týkajúce sa problematiky verejného obstarávania. Usporadúva prestížnu súťaž Cenu čestného nákupu (FSA), kde odborníci oceňujú subjekty využívajúce elektronické nástroje vo verejnom obstarávaní a firemnom nákupe.

doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
Expert v oblasti využívania umelej inteligencie na spracovanie veľkých dát. Participuje na niekoľkých medzinárodných projektoch zameraných na prípravu dátových výstupov pre ďalšie analýzy vyhodnocovania ekonomických alebo finančných rizík. Súčasne pôsobí ako korešpondent európskej iniciatívy Európskej komisie – eBusiness w@tch, eWork, e-Skills For The 21st a ďalších.

Mgr. Michal Garaj
Michal Garaj je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2012 nastúpil na Úrad pre verejné obstavanie na odbor námietok. Koncom roka 2013 bol preložený do kancelárie Rady ÚVO. V rokoch 2015 až 2017 pôsobil ako tajomník Fóra expertov ÚVO. V roku 2018 úspešne ukončil štúdium manažmentu verejného obstarávania na univerzite Tor Vergata v Ríme. V súčasnosti vedie oddelenie verejného obstarávania mesta Bratislava.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Karlovej a postgraduálny študijný program LLM in Corporate Law na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v spolupráci s Nottingham Trent University. Verejnému obstarávaniu sa venuje viac ako 10 rokov. Od roku 2005 viedol oddelenie výberových konaní v poradenskej spoločnosti RAVEN Consulting, a.s. (v súčasnosti Erste Grantika Advisory, a.s.), od roku 2009 odbor implementácie projektov v rovnakej spoločnosti. V roku 2011 nastúpil na rektorát Masarykovej univerzity ako vedúci odboru verejného obstarávania. V spolupráci s kolegami z odboru zaisťuje univerzitné centrálne nákupy prostredníctvom dynamických nákupných systémov a rámcových zmlúv, riadi zadávanie verejných zákaziek spolufinancovaných z operačných programov EÚ, koordinuje používanie elektronického nástroja pre verejné obstarávanie, poskytuje metodickú podporu univerzitným hospodárskym strediskám a vykonáva kontrolné činnosti v oblasti verejného obstarávania. Príležitostne sa venuje prednáškovej činnosti.

Mgr. Jozef Kubinec, MSc
Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po krátkom pôsobení v advokácii začal pracovať ako špecialista na verejné obstarávanie v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, kde neskôr pracoval ako vedúci tímu strategického nákupu a verejného obstarávania. Aktuálne pôsobí na Ministerstve vnútra SR. Počas pôsobenia v tejto inštitúcií absolvoval postgraduálne štúdium verejného obstarávania na Univerzite Tor Vergata v Ríme. Štúdium v tomto programe bolo zamerané na dôkladné skúmanie environmentálnych, etických, strategických a právnych otázok v globálnom kontexte.

Mgr. Jaroslav Lexa
Jeden zo zakladateľov slovenského APUeNu. Nenapraviteľný optimista, ktorý verí, že na Slovensku sa dá nakupovať vtipne, zaujímavo, a zároveň i hospodárne a v súlade so zákonom. So svojim tímom, to dokázal ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na MPSVaR SR, kde za rok ušetril viac ako 5 mil. EUR. Píše zmluvy, námietky, články, knihy a niekedy dávno i blogoval. Ako školiteľ v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, dokáže ľuďom vysvetliť, kde v zákone sa nachádza zdravý sedliacky rozum. V súčasnosti pôsobí ako podpredseda ÚVO.

Mgr. Zbyněk Pochmon
V roku 2015 absolvoval Právnickú fakultu Karlovej Univerzity v Prahe. Už od čias štúdia sa sústredil na oblasť verejného obstarávania a stavebných zákaziek. Niekoľko rokov pracoval v poprednej stavebnej spoločnosti v Českej republike, neskôr zmenil stranu barikády a teraz sa u Povodia Vltavy, verejného obstarávateľa vo vodohospodárskej oblasti, snaží o kultiváciu dodávateľského prostredia pomocou zodpovedného verejného obstarávania. Je autorom nastavenia požiadavky na Transparentný účet, ktorý slúži ku kontrole riadnych a včasných platieb generálneho dodávateľa jeho subdodávateľom. Je taktiež spoluautorom nastavenia požiadavky na zamestnávanie osôb so záznamom v registri trestov. Od roku 2019 taktiež spolupracuje s Ministerstvom práce a sociálnych vecí ČR na projekte Podpora implementácie a rozvoja sociálne zodpovedného verejného obstarávania, v rámci ktorého sa sústredí na oblasť stavebníctva.

PhDr. Jan Vašek, MSc.
Patrí k špičkám odboru riadenia nákupu a nadobudnuté skúsenosti dokáže odovzdávať študentom i praktikom. Študoval na Univerzite Palackého, Harvardovej univerzite, univerzite v Oxforde a Cranfielde. Praktické skúsenosti z nákupu získal v spoločnosti Toyota, Inergy, Automotive Lighting a Swiss Krono. Je inšpirujúcim rečníkom a jeho workshopy doslova vťahujú poslucháčov do problému.

Zoznam prednášajúcich budeme priebežne aktualizovať.