Konferencia Verejné obstarávanie 2020 Právo & Prax

Organizácia konferencie: Vzhľadom na súčasný epidemiologický vývoj sa konferencia uskutoční iba ON-LINE. Účastníci však budú mať možnosť interaktívne sa zapojiť do prednášok kladením otázok.

On-line prenos bude zabezpečený streamovaním na našu web stránku. Všetky potrebné informácie zasielame účastníkom 6.10.2020. Ak ste od nás takýto e-mail nedostali, kontaktujte nás prosím.

Pred konferenciou Vám zašleme študijné materiály a odkaz, pomocou ktorého sa pripojíte živému prenosu.


Odborný program v 1. konferenčný deň - 9:00 - 15:00
Odborný program v 2. konferenčný deň - 9:00 - 15:30

1. deň konferencie

9:00 - 9:10 - Otvorenie konferencie

9:10 - 10:00 - Zodpovedné verejné obstarávanie

50 minút prehľadu best practise v oblasti zodpovedného zadávania zákaziek Vás bude baviť a dodá Vám tú pravú inšpiratívnu náladu na celý dvojdňový program!

Diskutujúci:

 • Jaroslav Lexa
 • Martin Hadaš
 • Leona Gergelová Šteigrová
 • Zbyněk Pochmon

10:00 - 10:30 - Nástrahy spoločného verejného obstarávania

Čoraz častejšie sa verejní obstarávatelia spájajú a spoločne pripravujú alebo vyhlasujú verejné obstarávania. Inštitút spoločného verejného obstarávanie má svoje výhody i nevýhody, ktoré si v tomto bloku predstavíme. Pri aplikovaní tohto inštitútu je potrebné veľmi citlivo vnímať kľúčové momenty procesu obstarávania, s ktorými sa každý vyhlasovateľ musí popasovať osobitne a sám prijať zodpovednosť a dôsledky takýto rozhodnutí. Práve z tohto pohľadu je dôležité pristupovať k úkonom ako vyhlásenie samotnej súťaže, výberu komisie alebo podpisu zmluvy citlivejšie ako pri bežných súťažiach.

Prednáša:

 • Marcela Turčanová

10:30 - 10:45 - PRESTÁVKA

10:45 - 11:30 - Cirkulárna ekonomika

Je zaujímavé, že takmer všetci výrobcovia výrobkov z recyklovaných materiálov ich vyvážajú do zahraničia. V SR a ČR sa nenakupujú recyklované alebo opraviteľné výrobky! Aké jednoduché je využitie recyklovaných výrobkov vo verejnom obstarávaní, hodnotenie stopy CO2 nakupovaných materiálov alebo nakupovanie výrobkov z lokálnych zdrojov, či ako nahradiť predaj prenájmom, predstaví Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Na praktických príkladoch si ukážeme, že keď odpad tvoríte, tak ho dokážeme nielen triediť a recyklovať, ale aj nakupovať. Len tak môže fungovať cirkulárna ekonomika v praxi!

Prednáša:

 • Martina Ľuptáková

11:30 - 12:30 OBEDNÁ PRESTÁVKA

12:30 - 13:30 - Tvorba a modifikácia plánu nákupu

Každý z nás pozná to frustrujúce obdobie tvorby plánu budúcich zákaziek. Polovicu nám nedodali, nikto nechápe prečo to vlastne požadujeme a nikto netuší ako boli stanovené predpokladané rozsahy budúcich nákupov. O sledovaní plnenia aktuálnych zmlúv a rámcových dohôd snívajú mnohí z nás. Ako komunikovať túto zložitú oblasť nákupu, ako tvoriť plán nákupu (najmä z pohľadu prioritizácie) a ako modifikovať plán v priebehu kalendárneho roka bude ústrednou témou tohto bloku. Komunikácia je kľúčová a to aj v prípade, ak náš interný kolega zdržuje, oddaľuje a komplikuje.

Prednáša:

 • Jan Vašek

13:30 - 13:45 - PRESTÁVKA

13:45 - 15:00 - Ako kompetencie ovplyvňujú život nákupcu

Tlak na striktné dodržiavanie zákonných povinností niekedy bráni pozrieť sa na nákupný prípad z inej, mnohokrát jednoduchšej a prínosnejšej strany. Na druhej strane tlak vedenia inštitúcií na úspory za každú cenu môže spôsobovať zbytočný stres, zníženú kvalitu a veľkú chybovosť v samotnej administratíve nákupu. No v nákupe existuje aj slobodný, rešpektujúci prístup, kedy si nákupný tím môže robiť rozhodnutia aj sám. Tieto modely vo veľkom závisia od vedenia inštitúcií, ale impulz musí vychádzať z kvalitného nákupného tímu. K radikálnej zmene je možné dospieť aj prostredníctvom malých krokov. No a zlepšovať sa vieme aj sami prostredníctvom špeciálneho modelu merania kompetencií nákupcov z dielne Európskej komisie.

Prednášajú:

 • Zuzana Bučeková
 • Jozef Kubinec

2. deň konferencie

9:00 - 9:45 Multikriteriálne vyhodnocovanie ponúk v praxi

Na vyhodnocovanie ponúk nemusíme používať len priamu alebo nepriamu úmeru. Matematika v tomto prípade nemusí byť strašiakom, ale skôr veľkým pomocníkom. Na praktických príkladoch si ukážeme aké čaro prináša vyhodnocovanie ponúk s pomocou matematických vzorcov zohľadňujúcich cenu a kvalitu.

Prednáša:

 • Michal Garaj

9:45 - 10:30 - Naše vedecké kapacity môžu uľahčiť prácu nákupcom

Pred pár rokmi do zákona pribudla výnimka umožňujúca zadávať zákazky slovenským verejným vysokým školám. Aký potenciál táto spolupráca skrýva, v čom všetko nám vedia univerzity pomôcť a ako vlastne fungujú takéto "science to goverment" projekty. Vedecká práca môže nájsť uplatnenie aj v príprave verejného obstarávania, a to najmä vďaka analýze zverejnených metadát, analýze trhového správania v danom segmente alebo nezávislými odbornými analýzami opisu predmetu zákazky (už dnes využívané v stavebníctve). Zistené poznatky nám vedia pomôcť nielen pri určovaní predpokladaných hodnôt, ale aj pri overovaní prítomnosti kartelového správania.

Prednášajú:

 • Radoslav Delina
 • Michal Garaj

10:30 - 10:45 - PRESTÁVKA

10: 45 - 11:30 BIG dáta vo verejnom obstarávaní

Aký potenciál, ale aj aké obmedzenia majú dáta a ako ich možno využiť v reportingu alebo priamo v procese verejného obstarávania? Vedeli ste, že vďaka dátam dokážeme predikovať vývoj a dokonca aj výsledok zákazky vrátane uchádzačov či víťazov? V tejto prednáške odznie množstvo zaujímavých informácií, ktoré sú nám vďaka využívaniu dáta doslova na dosah ruky.

Prednáša:

 • Radoslav Delina

11:30 - 12:30 OBEDNÁ PRESTÁVKA

12:30 - 13:15 Možnosti expresného nákupu počas pandémie COVID-19

Koronakríza ukázala potrebu expresne rýchlych nákupov, ktoré však musia byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Pre celosvetový rozmer tejto pandémie vydala usmernenie aj Európska komisia, ktorá upozorňuje členské štáty, že okrem priameho rokovacieho konania je potrebné využívať aj iné zákonné postupy. Cieľom prednášky bude predstaviť si zákonné možnosti rýchleho nákupu, obmedzení priamych rokovacích konaní. Diskutovať budeme aj o tom ako neustále sa meniace potreby a vývoj koronakrízy ovplyvňujú definíciu predmetu zákazky.

Prednáša:

 • Jaroslav Lexa

13:15 - 14:00 - Obsahové náležitosti informácie o neprijatí ponuky v kontexte judikatúry Súdneho dvora EU

Najnovšie rozhodnutia Súdneho dvora EU naznačujú, že aktuálne znenie § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní si pýta legislatívnu úpravu. Aký je výklad Súdneho dvora k povinnosti uvádzať výhody a charakteristiky najvýhodnejších ponúk v kontexte práva neúspešných uchádzačov podať námietky a aké dopady môže mať neuvedenie podrobnejších informácií? Ako požiadavky stanovuje § 55 ods. 2 zákona na obsah informácie o prijatí / neprijatí ponuky a čo na to rozhodovacia prax UVO?

Prednášajú:

 • Jaroslav Lexa
 • Marcela Turčanová

14:00 - 14:15 - PRESTÁVKA

14:15 - 15:00 - Definícia predmetu zákazky pohľadom judikatúry Súdneho dvora EU a rozhodovacej praxe UVO

Večnú dilemu definície zákazky sa pokúsime spoločne rozlúštiť pohľadom najnovšej rozhodovacej praxe UVO, ktorá vychádza z kľúčových rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie. Odrazíme sa od prelomových rozhodnutí úradu týkajúcich sa využívania zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú. Pohľad na vecné, miestne a časové aspekty definície zákazky si ukážeme analýzou rozhodnutí Súdneho dvora EU a rozhodnutí o uložení pokút úradu o nepovolenom spájaní predmetu zákazky alebo nepovolenom rozdelení predmetu zákazky.

Prednášajú:

 • Jaroslav Lexa
 • Marcela Turčanová

15:00 - 15:30 - Kľúčové rozhodnutia Rady UVO k vyhodnocovaniu Jednotného európskeho dokumentu

Jednotný európsky dokument nie je klasické čestné vyhlásenie aké poznáme z minulosti. Keďže ide o formulár s presnou štruktúrou obsahu, informácie v ňom uvedené musia byť konkrétne, presné a záväzné. Akú vážnosť klásť informáciám uvedeným v JEDe a kedy uplatňovať vylučovanie? Budete prekvapení, aké detaily rozhodujú!

Prednáša:

 • Marcela Turčanová

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.