Jednotná príručka k procesu a kontrole verejných obstarávaní

13.5. nadobudla platnosť Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania. Účinná bude od 15.6.2021.

Táto príručka bude záväzným riadiacim dokumentom pre prijímateľov/žiadateľov všetkých operačných programov v rámci programového obdobia 2014-2020.

Do 14.6. sú prijímatelia viazaní jednotlivými priručkami k procesu verejného obstarávania vydanými ich poskytovateľmi NFP. Po tomto dátume sa budú riadiť pravidlami a povinnosťami podľa nového dokumentu.

Nová príručka neprináša zásadné zmeny do systému kontrol alebo realizácie verejného obstarávania. Aavšak pri zákazkách s nízkou hodnotou odporúčame prijímateľom oboznámiť sa s aktualizovanými pravidlami, ako napríklad:

  • odstránilo sa členenie zákaziek s nízkou hodnotou na zákazky do a nad 50 000 €
  • zjednodušili sa procesy zadávania zákaziek na základe výnimky zo zákona o VO

Príručku nájdete na stránke: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd