Nová séria webinárov : Pohľadom aktuálnej rozhodovacej praxe

Na najbližšie týždne sme pre Vás pripravili sériu 4 webinárov počas ktorej sa budeme z pohľadu rozhodovacej praxe UVOjudikátov Súdneho dvora EÚ, rozhodnutí slovenských súdov či metodických usmernení UVO, venovať v praxi najčastejšie diskutovaným témam.

Tešiť sa môžete na veľmi prakticky zamerané témy a kvalitné študijné materiály, v ktorých nájdete spracované všetky rozhodnutia prezentované počas webinárov.

30.3.2021 – POHĽADOM AKTIUÁLNEJ ROZHODOVACEJ PRAXE : (1) ČO JE ZÁKAZKA A KEDY JE POTREBNÉ DELIŤ JU NA ČASTI?

Večnú dilemu definície zákazky sa pokúsime spoločne rozlúštiť pohľadom dohľadovej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá vychádza z kľúčových rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie.

Pohľad na vecné, miestne a časové aspekty definície zákazky si ukážeme analýzou rozhodnutí o nepovolenom rozdelení predmetu zákazky na viacero menších zákaziek. Venovať sa budeme aj analýze rozhodnutí k zmluvám uzatvorenými pred mnohými rokmi, ktorých aktuálne čerpanie upravujú opakovane uzatvárané dodatky.

Obdobná dilema nastáva pri rozhodovaní, či zákazku rozdeliť na menšie časti alebo súťažiť ako jeden celok. Aj v tomto smere sa rozhodovacia prax vyvíja, čo nám umožňuje pozrieť sa na vnímanie tejto situácie očami kontrolórov.

13.4.2021 – POHĽADOM AKTUÁLNEJ ROZHODOVACEJ PRAXE : (2) KONFLIKT ZÁUJMOV NIELEN AKO ADMINISTRATÍVNY NEDOSTATOK

Zaujímavé judikáty Súdneho dvora EÚrozhodnutia ÚVO a aj rozsudky slovenských súdov nám umožňujú bližšie spoznať povinnosti verejných obstarávateľov / obstarávateľov pri vysporiadaní sa s konfliktom záujmov.

Medzinárodné dokumenty, usmernenia a aj metodika ÚVO kladú veľký dôraz na zabránenie konfliktu záujmov v procese obstarávania. Náročnosť vyhodnotenia tohto aspektu je možné vidieť aj pri nákupoch Európskej komisie, ktorá neraz prehrala súdny spor pred Všeobecným súdom, keď komisia nedokázala dostatočne preukázať ako sa s konfliktom záujmov vysporiadať. Rozhodovaciu prax UVO dopĺňajú aj prvé rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave.

20.4.2021 – POHĽADOM AKTUÁLNEJ ROZHODOVACEJ PRAXE : (3) VYHODNOCOVANIE JEDU A VYUŽITIE TRETÍCH OSÔB K PREUKÁZANIU PODMIENOK ÚČASTI

Počas tohto webináru sa oboznámite s tými najzaujímavejšími situáciami pri vyhodnocovaní podmienok účasti naviazaných na využívanie kapacít tretích osôb a jednotných európskych dokumentov.

Venovať sa budeme aj otázke odhaľovania fiktívnych kapacít tretích osôb, ktoré pri plnení nikdy neuvidíte a dôsledkom z toho vyplývajúcim. Nedbanlivosť uchádzačov pri preukazovaní podmienok účasti alebo vypĺňaní JED-u môže byť „trestaná“ aj oprávneným vylúčením. Budete prekvapení aké detaily rozhodujú a akú vážnosť klásť informáciám uvedeným v JEDe!

Spoločne si prejdeme zaujímavé judikáty Súdneho dvora EÚrozhodnutia ÚVO a rozsudky slovenských súdov.

27.4.2021 – POHĽADOM AKTUÁLNEJ ROZHODOVACEJ PRAXE : (4) VYHODNOCOVANIE MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY

Dnes už nie je veľká polemika o tom, že v rámci vyhodnotenia ponúk je potrebné vždy overiť prítomnosť mimoriadne nízkej ponuky, resp. reálnosť predložených ponúk. Odborná diskusia skôr je, ako si túto povinnosť splniť, a to obzvlášť pri reverznom postupe verejnej súťaži, pri predložení len 1 ponuky alebo pri využití elektronickej aukcie.

Veľmi zaujímavá situácia nastáva pri uzatváraní rámcových dohôd s viacerými dodávateľmi, kedy vo verejnej súťaži predložené ponuky ešte nepredstavujú konečnú cenu, ale zväčša len maximálnu zmluvnú cenu a konečné ceny vzídu až z mini zákaziek vyhlasovaných medzi účastníkmi rámcovej dohody.

Na tomto školení, ktoré je koncipované z analýzy rozhodovacej praxe UVO, si povieme aj o rôznych spôsoboch, akými môže komisia pristupovať k vyhodnoteniu prítomnosti mimoriadne nízkej ponuky.

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd