Konflikt záujmov nielen ako administratívny nedostatok

Zaujímavé judikáty Súdneho dvora EÚrozhodnutia ÚVO a aj rozsudky slovenských súdov nám umožňujú bližšie spoznať povinnosti verejných obstarávateľov / obstarávateľov pri vysporiadaní sa s konfliktom záujmov.

Medzinárodné dokumenty, usmernenia a aj metodika ÚVO kladú veľký dôraz na zabránenie konfliktu záujmov v procese obstarávania. Náročnosť vyhodnotenia tohto aspektu je možné vidieť aj pri nákupoch Európskej komisie, ktorá neraz prehrala súdny spor pred Všeobecným súdom, keď komisia nedokázala dostatočne preukázať ako sa s konfliktom záujmov vysporiadať. Rozhodovaciu prax UVO dopĺňajú aj prvé rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave.

Trvanie

190 minút

Lektor

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M

Určené pre

Verejných obstarávateľov, obstarávateľov, dodávateľov

Cena

69€ s DPH
Prístup k prednáške získate na 12 mesiacov.

Obsah:
Obsah:
  • Teoretické východiská konflitku záujmov
  • Prítomnosť konfliktu záujmov v prípravnej fáze pohľadom judikátov Súdneho dvora EÚ a rozhodovacej praxe UVO
  • Prítomnosť konfliktu záujmov vo fáze vyhodnocovania ponúk pohľadom judikátov Súdneho dvora EÚ a rozhodovacej praxe UVO
  • Prítomnosť konfliktu záujmov vo fáze plnenia zmlúv pohľadom judikátov Súdneho dvora EÚ a rozhodovacej praxe UVO

Pozrite si ukážku:

Objednávka:
Objednávka:
Objednávkový formulár videokurzov

Registračné údaje používateľa videokurzu

Fakturačné údaje

Vyberte si z ponuky kurzov: