Všeobecné obchodné podmienky pre prezenčné alebo on-line podujatia

Všeobecné obchodné podmienky pre vzdelávacie podujatia APUEN AKADÉMIA s.r.o.

I. ČLÁNOK

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) ustanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť APUEN AKADÉMIA s.r.o, so sídlom Zámocká 8, 811 01 Bratislava, IČO 48282413 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 106379/B (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje služby a to najmä organizovanie odborných podujatí (seminárov, školení, konferencií, workshopov a iných), ďalej len „Služby“.

II. POSKYTOVANIE A VYUŽÍVANIE SLUŽIEB

1. V zmysle týchto VOP sa Službami rozumie organizácia vzdelávacích podujatí Poskytovateľom, najmä, nie však výlučne školení, konferencií, workshopov, on-line školení.

2. Podmienkou využitia Služby Zákazníkom je objednanie Služby prostredníctvom registračného formulára dostupného na webovej stránke určenej Poskytovateľom. 

3. Spoločnosť zašle Zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie o objednávke Služby (t.j. potvrdenie o registrácii na príslušné vzdelávacie podujatie). Potvrdením objednávky Služby Spoločnosťou sa stáva objednávka Zákazníka záväznou.

4. Zákazník je oprávnený zrušiť svoju objednávku Služby (účasť na podujatí) písomným odstúpením od zmluvy najneskôr 28 dní pred plánovaným dňom poskytnutia Služby (pred začiatkom podujatia), pričom v takom prípade má Zákazník nárok na vrátenie už uhradenej ceny Služby v plnej výške. V prípade odstúpenia od zmluvy v kratšom ako 28 dní (t.j. 27 dní a menej) plánovaným dňom poskytnutia Služby (pred začiatkom vzdelávacieho podujatia), má Zákazník nárok na vrátenie 50 % sumy z už zaplatenej ceny Služby. V prípade odstúpenia od zmluvy 7 a menej dní pred plánovaným dňom poskytnutia Služby (pred začiatkom vzdelávacieho podujatia), Zákazník nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku. Právo Zákazníka podľa bodu 3 tohto článku tým nie je dotknuté. Odstúpenie od zmluvy je Zákazník povinný zaslať Spoločnosti písomne na e-mailovú adresu vzdelavanie@apuen.sk.

III. CENA ZA SLUŽBY

1. Cena Služby (t.j. účastnícky poplatok) je uvedená pri popise konkrétnej Služby na webovej stránke určenej Spoločnosťou, pričom cena je určená Spoločnosťou v závislosti od charakteru konkrétnej Služby.

2. Cena Služby pre Zákazníka je uvádzaná s alebo bez DPH a zahŕňa predovšetkým vstup na príslušné podujatie, materiálno-administratívne zabezpečenie podujatia a občerstvenie pre Zákazníka.

3. Zákazník obdrží preddavkovú faktúru s informáciami potrebnými na úhradu ceny Služby (t.j. účastníckeho poplatku za príslušné podujatie) spolu s potvrdením objednávky Služby v zmysle bodu 3 článku II. Zákazník je povinný uhradiť cenu za Službu najneskôr pred termínom poskytnutia Služby (t.j. konkrétneho podujatia). Cena za Službu sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy účastníckeho poplatku na príslušný účet Spoločnosti . Po uhradení ceny Služby vystaví Spoločnosť faktúru za Službu, ktorú zašle na Zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu.

4. V prípade, ak sa Zákazník po úhrade ceny Služby podujatia nezúčastní, alebo neuplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 4 článku IV nižšie, jeho nárok na vrátenie ceny za Službu zaniká.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1. Zákazník je povinný v objednávke Služby (do registračného formulára) uviesť aktuálne a pravdivé informácie a v prípade akýchkoľvek zmien v údajoch bezodkladne informovať Spoločnosť. Detailné informácie o spracúvaní osobných údajov Zákazníka pre účely využívania Služieb sú uvedené v článku VII týchto VOP.

2. Zákazník sa v súvislosti s využívaním Služieb zaväzuje dodržiavať podmienky využívania Služieb stanovené v týchto VOP, podmienky konkrétnej Služby uvedené na webovej stránke Spoločnosti, ako aj pokyny Spoločnosti (vrátane pokynov Spoločnosťou oprávnených osôb) vydané priamo počas poskytovania Služby (v čase trvania podujatia).

3. V prípade ak Zákazník nemôže z vážnych dôvodov využiť Službu (zúčastniť sa vzdelávacieho podujatia), môže Zákazník namiesto seba určiť inú osobu, ktorá Službu využije namiesto neho. Zákazník je povinný o tejto skutočnosti informovať Spoločnosť najneskôr jeden deň pred plánovaným dňom poskytnutia Služby Spoločnosťou (t.j. pred začiatkom podujatia).
4. Zákazník je oprávnený zrušiť svoju objednávku Služby (účasť na podujatí) písomným odstúpením od zmluvy najneskôr 28 dní pred plánovaným dňom poskytnutia Služby (pred začiatkom podujatia), pričom v takom prípade má Zákazník nárok na vrátenie už uhradenej ceny Služby v plnej výške. V prípade odstúpenia od zmluvy v kratšom ako 28 dní (t.j. 27 dní a menej) plánovaným dňom poskytnutia Služby (pred začiatkom vzdelávacieho podujatia), má Zákazník nárok na vrátenie 50 % sumy z už zaplatenej ceny Služby. V prípade odstúpenia od zmluvy 7 a menej dní pred plánovaným dňom poskytnutia Služby (pred začiatkom vzdelávacieho podujatia), Zákazník nemá nárok na vrátenie účastníckeho poplatku. Právo Zákazníka podľa Čl. II bodu 3 tým nie je dotknuté. Odstúpenie od zmluvy je Zákazník povinný zaslať Spoločnosti písomne na e-mailovú adresu vzdelavanie@apuen.sk.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI

1. Spoločnosť je povinná zabezpečiť vhodné podmienky pre poskytnutie Služby (t.j. zabezpečiť priestorové, materiálne a organizačné podmienky za účelom plynulého priebehu podujatia).

2. Spoločnosť si vyhradzuje nasledovné práva:
(i) neprijať objednávku Služby z dôvodu prekročenia kapacitných možností konkrétnej Služby určených Spoločnosťou. Pre účely prijatia, resp. odmietnutia objednávky Služby podľa predchádzajúcej vety je rozhodujúci dátum doručenia objednávky Zákazníka.
(ii) zrušiť Službu z dôvodu nedostatočného naplnenia kapacity Služby určenej Spoločnosťou. O zrušení Služby Spoločnosť včas informuje Zákazníka. V prípade zrušenia Služby vráti Spoločnosť Zákazníkovi uhradenú cenu Služby v plnej výške.
(iii) zmeniť miesto, dátum a čas poskytnutia Služby, prípade zoznam účastníkov podujatia (prednášajúcich), pričom o týchto zmenách v Službe Spoločnosť Zákazníka včas informuje.

3. Forma realizácie Služby, t.j. či pôjde o prezenčné podujatie alebo pôjde o podujatie v online prostredí, závisí výlučne od rozhodnutia Spoločnosti.

4. Spoločnosť si vyhradzuje právo nahradiť fyzickú účasť Zákazníka na Službe, ktorá je prezenčným podujatím, podľa rozhodnutia Zákazníka oznámeného e-mailom alebo podľa vlastného uváženia, ak Zákazník svoje rozhodnutie včas neoznámi, za on-line účasť tak, že Zákazníkovi poskytne e-mailom online prístup na live stream Služby, resp. za využitia dostupných online nástrojov. Postup podľa predchádzajúcej vety môže Spoločnosť zvoliť v prípade, ak v dôsledku mimoriadnej situácie týkajúcej sa napr. ochorenia COVID-19 vyvolaného koronavírusom SARS-CoV-2, núdzového stavu alebo v dôsledku iného mimoriadneho ohrozenia života a zdravia osôb a z toho plynúcich obáv a obmedzení, či už nariadených alebo faktických, Spoločnosť nesmie, nemôže alebo nepovažuje za vhodné alebo za účelné organizovať Službu za fyzickej účasti Zákazníkov alebo účastníkov a ostatných osôb zúčastňujúcich sa na organizácii Služby (prezenčne). Výška účastníckeho poplatku sa v takom prípade nemení. Pri odoberaní takejto Služby nie je Spoločnosť zodpovedná za prípadné technické nedostatky na strane Zákazníka alebo za to, že Zákazník nedisponuje dostatočnými technickými prostriedkami na prebratie takejto Služby.

VI. TRVANIE ZMLUVY A ZÁNIK ZMLUVY

1. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Zákazníkom založený potvrdenou objednávkou Služby je uzavretý na dobu určitú. Dôvodmi zániku tohto zmluvného vzťahu sú uvedené v bode 2 tohto článku.

2. Zmluva zaniká:
(i) odstúpenie od zmluvy podľa bodu 4 článku IV týchto VOP;
(ii) zrušenie Služby (podujatia) podľa bodu 2 (ii) článku V týchto VOP;
(iii) splnenie zmluvy poskytnutím Služby;
(iv) neuhradenie ceny Služby podľa bodu 3 článku III týchto VOP.

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou od 25.5.2018 Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov Zákazníkov sú dostupné v dokumente na stránke Poskytovateľa.

Počas vzdelávacích podujatí môžu byť vyhotovené audio-vizuálne záznamy (fotografia, video záznam, audio záznam). Súhlasom s týmito VOP účastník udeľuje súhlas s ich vyhotovovaním a následným použitím Poskytovateľom.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. VOP sú platné v aktuálnej verzii zverejnenej na webovej stránke . Novšia verzia VOP nahrádza v plnom rozsahu staršiu verziu VOP, ak nie je uvedené inak. Na vzťahy Zákazníka a Spoločnosti sa vždy uplatní aktuálne platná verzia VOP.

 3. Reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.