Konferencia verejné obstarávanie 2016 Právo & Prax

Aplikovanie práva do praxe je mnohokrát zložité. Aj preto organizujeme už štvrtý ročník najväčšej jarnej odbornej konferencie o verejnom obstarávaní.

Tentokrát bude hlavnou témou nový zákon, ktorý transponuje európske smernice. Prináša nové inštitúty, mení podmienky účasti a ich preukazovanie a postupne zavádza plnú elektronickú komunikáciu. Aké sú jeho nástrahy, či bude proces jednoduchší, aké problémy očakávať a kde pomôže až rozhodovacia prax úradu, o tom budeme diskutovať spoločne s autormi zákona a inými odborníkmi z oblasti verejného obstarávania.

Termín konania konferencie

Program a obsah konferencie

Začiatok konferencie je 15.3.2016 o 9:00
Predpokladaný koniec konferencie je 16.3.2016 o 14:00

Prednášajúci

 • Ing. Zuzana Bučeková
  Vyštudovala Fakultu manažmentu a ekonomiky na SPU v Nitre. Od roku 2013 pracuje na oddelení verejného obstarávania Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Košiciach. V súčastnosti z pozície vedúcej príslušného oddelenia zavádza a podporuje elektronizáciu procesov verejného obstarávania. Jej úsilím organizácia nakupuje takmer 92% objemu zákaziek čisto elektronicky. Vymyslela a implementovala dva samostatné nástroje, ktoré nemajú na Slovensku obdobu – elektronický prieskum trhu pre stanovenie definitívnych požiadaviek na predmet zákazky (EPT) a elektronické sledovanie zákaziek s ich následným zaradením do plánu VO (ESZ). Vďaka EPT, ktorý zaviedla na všetky komodity na všetkých úsekoch spoločnosti výrazne posilnila prípravu nákupu a zvýšila záujem o účasť v zákazkách. ESZ poskytuje kedykoľvek aktuálne informácie všetkým osobám účastným v procese verejného obstarávania o detailoch každej zákazky bez potreby ďalšej vzájomnej komunikácie. Vďaka zavedeniu tohto e-nástroja disponuje VÚSCH a. s. k dnešnému dňu relevantným Plánom verejných obstarávaní až do roku 2019. Za svoje úsilie dostala v roku 2015 cenu Čestného nákupu FSA 2015 v kategórii MASTER, kde ako jediná žena v kategórii uspela v konkurencii nadnárodných korporácii.

 • JUDr. Ivan Holič
  Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej úspešne absolvoval aj rigoróznu skúšku. Praktické skúsenosti naberal už počas štúdia, keď pracoval ako právny asistent v zahraničnej advokátskej kancelárii. Po ukončení štúdia bol zamestnaný ako advokátsky koncipient s prevažným zameraním na občianske a obchodné právo a v roku 2012 nastúpil na Úrad pre verejné obstarávanie, kde pracuje na odbore legislatívno-právnom. Okrem zastupovania úradu v súdnych sporoch a agendy správnych konaní, bol členom kolektívu pripravujúceho nový zákon o verejnom obstarávaní. V nadväznosti na to sa venuje aj lektorskej činnosti a zúčastňuje sa rokovaní pracovnej skupiny pre verejné obstarávanie pri Európskej komisii.

 • Mgr. Ján Jarošík
  Po skončení základnej vojenskej služby pracoval vo Všeobecnej úverovej banke na obchodných a manažérskych pozíciách. V roku 2006 získal odbornú spôsobilosť na verené obstarávanie. Následne pôsobil ako riaditeľ odboru na Žilinskom samosprávnom kraji. Realizoval projekt centralizácie a elektronizácie verejného obstarávania Žilinského samosprávneho kraja a jeho organizačných zložiek, za čo získal ocenenie FSA od APUeNu. Podieľal sa na vývoji, implementácii a certifikácii elektronického nástroja EVOSERVIS.

 • Mgr. Lucia Kasenčáková
  Lucia Kasenčáková absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa začala zameriavať na oblasť ochrany hospodárskej súťaže. V priebehu štúdia absolvovala študijné pobyty na právnických fakultách Univerzity Paris-Lodron v Salzburgu a Univerzity Leopold-Franzens v Innsbrucku a stáže na Najvyššom súde Slovenskej republiky a Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky. Od roku 2013 pôsobí ako casehandler na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky, odbore kartelov, kde sa zameriava predovšetkým na odhaľovanie a posudzovanie koordinácie správania vo verejných obstarávaniach, ako aj iných typov dohôd obmedzujúcich súťaž. Prednáša o kartelových dohodách vo verejnom obstarávaní v rámci školení organizovaných Úradom vlády SR, sekciou kontroly a prevencie korupcie.

 • Mgr. Peter Kubovič
  Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V období rokov 2005 – 2012 pôsobil na Úrade pre verejné obstarávanie na rôznych pozíciách zväčša súvisiacich s dohľadom nad verejným obstarávaním a sporovou agendou. Neskôr pôsobil na odbore verejného obstarávania Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Počas svojej niekoľkoročnej praxe vo verejnom obstarávaní sa podieľal na príprave desiatok rozhodnutí ÚVO, zúčastňoval sa a zastupoval ÚVO na súdoch na všetkých úrovniach, podieľal sa na príprave rôznych odborných stanovísk, prednášok a spolupôsobil pri tvorbe legislatívy verejného obstarávania. V súčasnosti opäť pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie ako metodik. Je autorom alebo spoluautorom rôznych prednášok v oblasti verejného obstarávania.

 • Mgr. Martina Kucharová
  V oblasti stavebníctva pôsobí od roku 1999, pričom sa v roku 2009 kvalifikovala ako odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie. S problematikou verejného obstarávania prichádzala intenzívne do styku jednak z pozície uchádzačov ako firemný právnik jedného z najväčších operátorov slovenského stavebného trhu, neskôr ako odborne spôsobilá osoba spolupracovala s verejnými obstarávateľmi zo strany ústredných orgánov štátnej správy, z komunálnej sféry i z okruhu prijímateľov finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. V súčasnosti pôsobí ako externý senior konzultant v poradenskej spoločnosti Tatra Tender s.r.o., ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti verejného obstarávania zahŕňajúce riadenie a realizáciu procesov verejného obstarávania, prípravu ponúk záujemcov a poskytovanie komplexného poradenstva súvisiaceho s verejným obstarávaním.

 • Mgr. Jaroslav Lexa
  Pracoval na odbore legislatívy a metodiky Úradu pre verejné obstarávanie. Neskôr ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od roku 2001 patril medzi odborne spôsobilé osoby pre verejné obstarávanie. Aktívne prednáša problematiku verejného obstarávania takmer 10 rokov. V roku 2010 vydal knihu, v ktorej sa nachádza viac ako 330 praktických príkladov z praxe z oblasti verejného obstarávania. Aktuálne sa kniha vydáva v elektronickej verzii. Od septembra roku 2012 pôsobí na pozícii riaditeľa slovenskej asociácie APUeN.

 • Mgr. Marcela Návesňákova
  Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici vyštudovala Andragogiku v špecializácií Profesijná andragogika so zameraním na androdidaktické a diagnostické aspekty progresívnych foriem vzdelávania dospelých. Už viac ako dva roky pôsobí v asociácií APUeN SK, kde sa venuje projektom profesijného vzdelávania a elektronizácie verejného obstarávania. Od júla 2014 sa intenzívne zaoberá problematikou elektronického trhoviska a jeho využitia v praxi. Od jesene 2014 v tejto oblasti aj lektoruje. Pripravuje viaceré medzinárodné konferencie týkajúce sa problematiky verejného obstarávania. Usporadúva prestížnu súťaž Cenu čestného nákupu (FSA), kde odborníci oceňujú subjekty využívajúce elektronické nástroje vo verejnom obstarávaní a firemnom nákupe. Je členkou Fóra expertov, poradného orgánu predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie.

 • JUDr. Juraj Tkáč
  Pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk, či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. V rámci svojej publikačnej činnosti je spoluautorom publikácie Zákon o verejnom obstarávaní – komentár /Iura Edition 2013/, spoluautorom publikácie Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania /Iura Edition 2012/, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku /Iura Edition 2013/ a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer /2014/. Popri aplikačnej praxi sa úspešne venuje aj lektorskej činnosti. V súčasnosti pripravuje pravdepodobne prvý komentár k novému zákonu, ktorý vyjde v apríli 2016.

 • Mgr. Kamila Turčanová, LL.M
  Ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2004. Po ukončení štúdia pracovala ako interný právnik na právnom odbore Železiarní Podbrezová a.s., kde sa zameriavala predovšetkým na obchodné právo a právo obchodných spoločností. Od roku 2007 Kamila pracovala ako právny asistent v advokátskej kancelárii Kahn, Gordon Timko, Rodriques, P.C. v New Yorku v USA, kde sa sústredila na otázky zodpovednosti a náhrady škody v civilnom práve. Následne v roku 2009 absolvovala postgraduálne štúdium na Temple University vo Philadelphii v Pensylvánii, USA kde získala titul LL.M. (Master of law) v americkom práve. Posledných 5 rokov pracovala ako advokátka v slovenskej pobočke najväčšej českej kancelárie Havel, Holásek & Partners, kde sa zameriavala najmä na oblasť obchodného práva, najmä fúzií a akvizícií, korporátneho práva a korporátnych reštrukturalizácii. V oblasti korporátnych reštrukturalizácií poradenstvo zahŕňalo najmä zakladanie a štruktúrovaní nových holdingov, reorganizáciách a premenách existujúcich spoločností, cezhraničné a multijurisdikčné transakcie (napr. Cyprus, Malta, Seyschelly, Holandské Kráľovstvo, atd.)

 • Mgr. Ján Záhalka
  Vyštudoval Právnicku fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, akademické medzinárodné skúsenosti získal pri štúdiu európskeho práva na University of Wolverhampton (VB). V rokoch 2009 – 2011 bol zamestnaný ako právnik vo Všeobecné fakultní nemocnici v Prahe so špecializáciou na verejné zákazky. Potom pracoval vo VZP ČR, kde zabezpečoval celú právnu agendu Odboru liečiv a zdravotníckych prostriedkov. Od roku 2013 je spolumajiteľom konzultačnej spoločnosti re-medical s.r.o. Od začiatku svojej činnosti sa špecializuje na oblasť zdravotníctva, a to predovšetkým agendu liečiv, problematiku zdravotníckych prostriedkov a v neposlednej rade stále aktívne pôsobí v oblasti verejných zákaziek a ich elektronizácie, s ďalšou špecializáciou na využívanie elektronických aukcií, a to ako konzultant, školiteľ a prednášajúci.

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd