Konferencia verejné obstarávanie 2017 Právo & Prax

V. ročník bude výnimočný doplnením odborných prednášok o panelové diskusie. Budeme sa snažiť priblížiť a vysvetliť pohľady i názory teoretikov, praktikov aj kontrolórov.

Termín konania konferencie

Program a obsah konferencie

Prednášajúci

Zuzana Bučeková
Vedúca oddelenia verejného obstarávania a priekopník v spoločnosti Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Bola nútená vlastnými silami vymyslieť nielen vlastné e-nástroje, ale i proces ich implementácie a následné používanie, za čo v roku 2015 získala cenu FSA v kategórií MASTER.

Martin Garaj
Vyštudoval som právo a ekonómiu. Už niekoľko rokov sa venujem verejným obstarávaniam a projektom z fondov EU. Vďaka zamestnávateľovi a osobným referenciám som mohol pracovať na projektoch v hodnote cez miliardu EUR. V súčasnosti sa venujem zadávaniu zákaziek na stavebné práce.

Martina Gromová
Je absolventkou fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2005 pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie, v súčasnej dobe na odbore metodiky a elektronického verejného obstarávania. Je vedúcou oddelenia elektronického verejného obstarávania, pričom elektronizácia zadávania zákaziek a obstarávanie IKT je jej „hobby“ už od roku 2005.

Ján Hargaš
Vyštudoval medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pracoval v konzultačnej spoločnosti Capgemini, z toho posledných 5 rokov prevažne na zahraničných projektoch, vrátane 2 ročného pôsobenia vo Veľkej Británii. Venuje sa projektovému riadeniu a business aspektom IT projektov (riadenie zmien, komunikácia, procesné a organizačné zmeny). Je jedným zo zakladateľov a od marca 2016 výkonným riaditeľom občianskeho združenia Slovensko.Digital, ktoré presadzuje lepšie digitálne služby štátu.

Lukáš Hopjak
Zakladateľ spoločnosti PayLess – teda slovensky „Platiť menej“. Ešte počas pôsobenia u jedného z najväčších mobilných operátorov na Slovensku si prešiel rôznymi pozíciami, až kým narazil na osobný problém, s ktorým nebol stotožnený. Preto našiel spôsob ako pomáhať firmám, obciam i mestám znižovať náklady za telekomunikačné služby tak, aby platili len za reálne využívanie služieb, zároveň však, aby tomu museli venovať čo najmenej času a nemuseli sa o nič starať. Dnes zastupujú viac ako stovku firiem a iných inštitúcií po celkom Slovensku a za obdobie 4 rokov dokázali ušetriť svojím klientom sumu viac ako 600.000 €. V roku 2016 získali svojím férovým prístupom ocenenie Via Bona Slovakia ako najférovejšia firma roka. Lukáš verí, že sa dajú veci robiť férovo aj na Slovensku.

Adriana Khandlová
Takmer dve desaťročia pracuje v oblasti nákupu a verejného obstarávania, ktoré pozná dôkladne a z rôznych uhlov. V súčasnosti vedie nákupný tím v Slovenskom plynárenskom priemysle, a.s. a zodpovedá za zabezpečenie komodít potrebných pre spoločnosť. Zároveň je pre kolegov odborným garantom pri obstarávaní bez ohľadu na to, či sú v pozícii objednávateľa alebo dodávateľa. Za účelom dosahovania čo najlepších výsledkov v nákupe sa podieľala na realizácii a implementácii niekoľkých podporných nákupných projektov. Zaviedla systém hodnotenia dodávateľov, používanie digitálnych katalógov, kvalifikačných systémov a ďalšie elektronické nástroje a postupy v procese obstarávania. Má rada výzvy v podobe implementácie nových, prípadne menej využívaných, inštitútov v oblasti verejného obstarávania do obstarávateľskej praxe. Neakceptuje „nedá sa“, jej cieľom je hľadať a nájsť riešenie.

Ondrej Kuruc
V súčasnosti pôsobí na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, kde sa špecializuje hlavne na elektronizáciu procesov VO. Úspešne využíva elektronické eAukcie k predaju nepotrebného majetku štátu, ale i v procese VO. V rokoch 2015 a 2016 spolupracoval s implementačnou agentúrou MPSVR ako manažér zodpovedný za Kontrolu súladu výsledkov verejného obstarávania a realizácie verejných zákaziek. S elektronizáciou VO a predajom začal už v predchádzajúcom zamestnaní na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.

Jaroslav Lexa
Jeden zo zakladateľov slovenského APUeNu. Nenapraviteľný optimista, ktorý verí, že na Slovensku sa dá nakupovať vtipne, zaujímavo, a zároveň i hospodárne a v súlade so zákonom. So svojim tímom, to dokázal ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na MPSVaR SR, kde za rok ušetril viac ako 5 mil. EUR. Píše zmluvy, námietky, články, knihy a niekedy dávno i blogoval. Ako školiteľ v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, dokáže ľuďom vysvetliť, kde v zákone sa nachádza zdravý sedliacky rozum.

Mariana Maršaleková
Je absolventkou právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Od roku 2013 pracuje na Úrade pre verejné obstarávanie, na odbore metodiky a elektronického verejného obstarávania. Zaoberá sa oblasťou elektronizácie verejného obstarávania a okrem iného sa podieľa aj na školeniach a poskytovaní helpdesku k Informačnému systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO).

Terézia Nagyová
Viac ako osemnásťročný praktik vo verejnom obstarávaní, ktorého už neprekvapuje, že ho v „brandži“ ešte stále mnohé prekvapí, čo vníma ako úžasný moment, ktorý ho nenechá postáť. Vďaka obrovskému optimizmu stále neprestáva veriť, že verejné obstarávanie aj napriek negatívnemu spoločenskému vnímaniu, raz bude povýšené vo firemnom nákupe z „nevyhnutného zla“ na „nutnú potrebu“. Vďaka veľkej miere kreativity za posledné obdobie sformovala na UPJŠ nie len úspešný obstarávateľský tím, s ktorým zvládla obrovské množstvo rôznorodých verejných obstarávaní, a to ako pre projekty financované z NFP, tak aj pre bežnú potrebu univerzity, ale aj úspešne implementovala elektronizáciu nie len v interných procesoch verejného obstarávania, ale aj pri postupoch zadávania zákaziek.

Erika Rusnáková
Po absolvovaní advokátskych skúšok sa počas poskytovania právneho poradenstva pre prijímateľa NFP pôsobiaceho v oblasti vzdelávania začala venovať problematike eurofondov a verejného obstarávania. Nadobudnuté skúsenosti z predmetnej oblasti v posledných rokoch uplatňuje na sekcii európskych programov Ministerstva vnútra SR v pozícii riadiacej manažérky, pod ktorú spadá o.i. kontrola verejných obstarávaní v rámci viacerých operačných programov. Baví ju hľadať riešenia na výzvy, ktoré táto oblasť práce prináša a s nadšením a elánom sa snaží aplikovať právnu teóriu, rozhodovaciu prax súdov a skúsenosti z oblasti verejného obstarávania do aplikačnej praxe.

Alena Ševčíková
Vedúca oddelenia nákupu a obstarávania v Nemocnici Nové Město na Moravě. Má bohaté skúsenosti so zadávaním verejných zákaziek rôzneho rozsahu i financovaných z fondov EU. Jej špecializáciou sú verejné zákazky investičného charakteru predovšetkým na zdravotnícku technológiu a stavebné práce s využitím eAukcií ako nástroja pre hodnotenie ponúk. Za svoju prácu získala v roku 2013 kocku FSA Master.

Nataša Štefániková
Vyštudovala Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Po štúdiu začala pracovať na Krajskom úrade v Trnave ako kontrolórka, neskôr ako následná finančná kontrolórka. V období rokov 2003 – 2010 pracovala na Úrade vlády Slovenskej republiky, najskôr na ekonomickom odbore vo funkcii vedúci odborný referent špecialista I – ekonóm. Jej hlavnou činnosťou bola odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania a financovania. Potom pôsobila ako hlavný radca v oblasti verejného obstarávania, neskôr v Kancelárii vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky ako vedúca oddelenia verejného obstarávania. V rokoch 2011 – 2012 pracovala na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riaditeľka kontroly, vládneho auditu a štátneho dozoru. Od roku 2012 robí na Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky ako kontrolórka.

Marcela Turčanová
Je viceprezidentkou asociácie APUeN SK a riadiaca manažérka APUEN AKADÉMIE. Venuje sa elektronizácií obstarávania a vzdelávaniu v oblasti nákupu verejnej a štátnej správy. Je odvážna a trpezlivá. Chce naučiť ľudí ako hospodárne nakupovať za verejné peniaze. Tých najlepších nominuje do súťaže FSA, ktorej je hlavnou organizátorkou. Je členkou Fóra expertov, poradného orgánu predsedníčku Úradu pre verejné obstarávanie.

Ján Vašek
Patrí ku špičkám v obore riadenia nákupu a vie získané skúsenosti predávať študentom i praktikom. Študoval na Univerzite Palackého, Harvardovej univerzite, univerzite v Oxfordu a Cranfieldu. Praktické skúsenosti v nákupe získal v spoločnosti Toyota, Inergy, Automotive Lighting a Swiss Krono. Je inšpirujúcim rečník a jeho workshopy doslova vťahujú poslucháčov do problému.

Ján Záhalka
Právny expert re-medical s.r.o. so špecializáciou na zdravotníctvo, predovšetkým na agendu úhrad a problematiku zdravotníckych prostriedkov. Aktívne pôsobí v oblasti verejných obstarávaní, ich elektronizácie a využívania eAukcií v procesoch hodnotenia ponúk. Zaoberá sa i otázkami legislatívy a v rámci poskytovania poradenstva zákonodarcom sa mu už podarilo navrhnúť a presadiť „drobnú užívateľskú novelu“ českého zákona o veřejných zakázkách. Za svoju vytrvalosť a odhodlanie získal v roku 2015 cenu Grand Prix eBF.