„Lex korona“ upravuje zákon o verejnom obstarávaní

Zákon 62/2020 Z. z., (tzv. „lex korona“) novelizuje aj zákon o verejnom obstarávaní. Konkrétne ide o neuplatňovanie zákaz uzatvoriť zmluvu s dodávateľom, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Pri nákupoch priamo súvisiacich s mimoriadnou situáciou (postupy priameho rokovacieho konania pri podlimitných a nadlimitných zákazkach a zákaky s nízkou hodnotou zadávané v dôsledku mimoriadnej situácie) sa nebude vyžadovať zápis dodávateľov v registri partnerov verejného sektora. Táto zmena je zapracovaná úpravou § 11 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

V § 11 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „a na zmluvu, rámcovú dohodu a koncesnú zmluvu uzatváranú na účely zabezpečovania ochrany života a zdravia v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie, ak sú zároveň splnené podmienky podľa § 81 písm. c) alebo § 115 ods. 1 písm. c); ak ide zákazku s nízkou hodnotu, splnenie podmienok podľa § 81 písm. c) alebo § 115 ods. 1 písm. c) sa nevyžaduje.“.

Tento nový zákon „lex korona“ zatiaľ neupravuje plynutie lehôt.

Celé znenie zákona 62/2020 Z.z. si môžete pozrieť tu: 62/2020 Z. z.

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd