Metodický pokyn k indexácií cien

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo metodický pokyn s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov, zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní, ktoré ešte len budú vyhlásené.

Metodický pokyn je určený organizačným útvarom úradu, ktorým je ministerstvo a právnickým osobám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (rozpočtové organizácie, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a štátne podnikateľské organizácie), ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré zabezpečujú prípravu a realizáciu dopravných stavieb financovaných z verejných prostriedkov. Inšpirovať z neho sa však môžeme všetci.

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR – mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk

Celé znenie metodického usmernenia, vrátane detailného vysvetlenia vzorca nájdete tu: 

Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022