Profesionalizácia: Zoznam externých členov skúšobných komisií

Novela zákona o verejnom obstarávaní priniesla aj profesionalizáciu osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom obstarávaní, tzv. odborní garanti a registrované osoby. 

V tomto kontexte Úrad pre verejné obstarávanie pripravuje skúšky na odborných garantov a skúšky na registrované osoby. Jednou z kľúčových aktivít prípravy skúšok je aj zriadenie skúšobných komisií, v rámci ktorých majú mať v zmysle zákona zastúpenie aj členovia komisie, ktorí nie sú zamestnancami úradu. Úrad preto v tejto súvislosti oslovil viacerých zástupcov akademickej obce, tretieho sektora, kontrolných inštitúcií, zamestnávateľských zväzov a ďalšej odbornej verejnosti. 

Na základe návrhu vyššie spomínaných inštitúcií budú externí členovia nasledovní:

 1. doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD. – Katedra obchodného práva ahospodárskeho práva Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
 2. doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD. – Ústav európskeho práva Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
 3. JUDr. Jana Strémy, PhD.– Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
 4. doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD. – Katedra správneho a environmentálneho práva Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
 5. prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.  Katedra správneho práva, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
 6. doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.  Katedra ústavného práva a správneho práva, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
 7. prof. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.  Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Ústav verejného práva,
 8. prof. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.  Sudca, člen Najvyššieho správneho súdu SR,
 9. Ing. Nataša Štefániková  – Najvyšší kontrolný úrad SR,
 10. Mgr. Adriana Hurtoňová – Republiková únia zamestnávateľov,
 11. JUDr. Marek Šmid, LLB – Trnavská univerzita v Trnave,
 12. RNDr. Oto Nevický, MBA – Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Zoznam členov skúšobných komisií je taktiež zverejnený tu: Zoznam externých členov skúšobných komisií

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie