Zákon o verejnom obstarávaní sa bude opäť novelizovať

Zákon o verejnom obstarávaní účinný od 31.3.2022 čakajú ešte dve zmeny. Parlament 16.3.2022 v treťom čítaní schválil Návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý novelizuje aj zákon o verejnom obstarávaní.

Gestorom návrhu zákona je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Návrh zákona bol vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky za oblasť finančného riadenia, vládneho auditu a finančných nástrojov a za oblasť systému kontroly verejného obstarávania pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie aj v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie.

Cieľom predkladanej právnej úpravy je nastaviť právne prostredie pre implementáciu príslušných nariadení Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky. Článok VI právnej úpravy novelizuje zákon o verejnom obstarávaní, pričom si dáva za cieľ zefektívniť súčasný systém kontroly verejného obstarávania pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Do súčasného znenia zákona prináša 14 zmien aktuálnych paragrafov a pridáva 10 nových paragrafov.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022, okrem čl. VI (upravujúci zákon o VO), ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

Znenie novej právnej úpravy si môžete pozrieť tu: Návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďaľšou pripravovanou zmenou zákona o verejnom obstarávaní je Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z, ktorý bol 16.3.2022 schválený vládou SR. Materiál teraz bude prerokovaný v NR SR.

Návrh zákona obsahuje dve oblasti úprav – doplnenie mechanizmu na obmedzenie účasti vo verejnom obstarávaní a zjednotenie podmienok použitia priameho rokovacieho konania v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

Obmedzenie účastí vo verejnom obarávaní sa bude týkať subjetkov z tretích štátov a dôvodom tejto zmeny je umožniť vláde SR reagovať na situácie, kedy je najmä z bezpečnostného hľadiska potrebné, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia v určitých oblastiach nevstupovali do zmluvných vzťahov s dodávateľmi z konkrétnych krajín.

Zákon nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia resp. 1. apríla 2022, preto v NR SR očakávame veľmim promptný legislatívny proces.

Znenie návrhu si môžete pozrieť tu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z

Všetky tieto nadchádzajúce zmeny zákona zapracujeme aj do nášej pripravovanej publikácie zákona o verejnom obstarávaní s priestorom na poznámky. Výtlačok si môžete predobjednať tu: PREDOBJEDNAJTE SI PUBLIKÁCIU ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd