Konferencia verejné obstarávanie 2021 Právo & Prax

Témou v obstarávaní v roku 2021 je čoskoro v parlamente schvaľovaná novela zákona o verejnom obstarávaní predkladaná vicepremiérom Mgr. Štefanom Holým a predsedom UVO JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM. Novela je obsahom aj dopadom rozsiahla, preto sa jej na našej konferencii budeme venovať pomerne detailne.

Neobídeme však ani nové témy, ktoré majú dopad na našu každodennú prácu. Venovať sa budeme rozdielu a hraniciam medzi správnym deliktom a trestným činnom súvisiacim s verejným obstarávaním vo vzťahu k procesným garantom a ostatným zainteresovaným osobám.

Každá legislatívna zmena určitým spôsobom mení zaužívané pravidlá a prax. Niekedy tieto zmeny prinášajú určitú neistotu alebo oberajú o flexibilitu. O tom, či bude možné zásadným spôsobom prinášať inovácie do verejného obstarávania aj po schválení novely, budeme diskutovať s najväčšími inovátormi z praxe.

Profesionalizácia prináša nové manažérske výzvy a otvára otázky ako efektívne pracovať s nákupným tímom. Bude potrebné profesionalizovať všetkých alebo len vedúcich členov tímu? Odpovede na túto, ale i iné otázky budeme hľadať s odborníkom na riadenie ľudských zdrojov.

Novela sa dotkne aj eurofondových zákaziek. Pomôže nám ich zjednodušiť alebo naopak nám ich skomplikuje? Jednu z prednášok sme venovali práve prehľadu zmien a očakávaným dopadom na tento typ zákaziek.

Prijmite naše pozvanie a nenechajte si ujsť prednášky a odborné diskusie, ktoré Vás na zmenu pripravia!

Na sérií školení k novele si prehľadne vysvetlíme nielen samotné zmeny, ale aj dôvody úprav jednotlivých zákonných ustanovení i vzájomnú vnútornú prepojenosť zákona. Spoločne si prejdeme všetky zmeny, ktoré po 31. marci 2022 ovplyvnia Vašu prácu.

Kedy a podľa akého ustanovenia zákazky vyhlasovať, ktoré nástroje budeme používať, aké možnosti určenia PHZ budeme mať. Vysvetlíme si aj zmeny v dôvodoch vylučovania uchádzačov a potrebu konkrétnejších informácií o víťaznej ponukeNámietky alebo výkon kontroly pre Vás po školení nebude procesným strašiakom.

Dozviete sa všetko dôležité, čo potrebujete vedieť pre prípravu budúcich zákaziek.

Termín konania konferencie

Program a obsah konferencie

Epidemiologické opatrenia:

Súčasná epidemiologická situácia a COVID automat nám umožňujú povoliť aj osobnú účasť na konferencii, z čoho sa veľmi tešíme. Prioritou však pre nás ostáva zdravie a bezpečnosť všetkých účastníkov. Z tohto dôvodu je počet účastníkov pre osobnú účasť obmedzený na 50 osôb, čo sú prísnejšie pravidlá ako určuje COVID automat.

Prednášková sála je dostatočne priestranná, vďaka čomu dokážeme zabezpečiť pohodlie všetkých účastníkov i za sprísnených epidemiologických opatrení.
Samozrejmosťou ostáva dodržiavanie tzv. ROR : ruky – odstup – rúška (prípadne respirátory).

V zmysle aktuálnej vyhlášky ÚVZ č.241/2021 bude konferencia prebiehať v režime OTP, t.j. vstup na konferenciu bude povolený osobám plne očkovaným, osobám disponujúcim negatívnym výsledkom testu (RT-PCR / LAMP test nie starší ako 72 hodín; antigénový test nie starší ako 48 hodín), alebo osobám po prekonaní ochorenia COVID-19 (nie viac ako pred 180 dňami). Detailný popis nájdete vo vyššie spomínanej vyhláške v § 1.

Pravidlá pre osobnú účasť sa môžu ešte zmeniť vzhľadom na epidemiologický vývoj a nastavenie COVID automatu. O všetkých zmenách Vás budeme včas informovať.


Možnosti účasti na konferencií:

Konferencie sa bude možné zúčastniť aj on-lineŽivý on-line prenos bude zabezpečený profesionálnym tímom a účastníci budú mať možnosť interaktívne sa zapojiť do prednášok kladením otázok. Prenos bude zabezpečený streamovaním na našu web stránku. Z tohto dôvodu nie je potrebné inštalovať si žiadny dodatočný program.

Účastníci, ktorí sa rozhodnú pre osobnú účasť budú mať možnosť bezplatne parkovať na parkovisku hotela. Hotel sa zároveň nachádza aj v blízkosti električkovej aj autobusovej zastávky.

Do poznámky v prihláške prosím uveďte o aký typ účasti máte záujem a v prípade účasti viacerých účastníkov môžete v poznámke rovnako uviesť ich mená a e-mailové adresy.

Prednášajúci

Picture of Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Marcela je CEO a spoluzakladateľkou konzultačnej spoločnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizácie nákupov. Vo svojej profesijnej praxi sa venuje najmä poradenskej a konzultačnej činnosti pre dodávateľov a verejných obstarávateľov/obstarávateľov. Okrem toho sa spolupodieľa na tvorbe legislatívy a aplikačnej praxe vo verejnom obstarávaní. Taktiež spolupracuje s neziskovými organizáciami ako je Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu alebo slovensko.digital.

Má vášeň pre verejné obstarávanie, preto v tejto oblasti s nadšením lektoruje, prednáša na medzinárodných konferenciách a streamuje na youtube kanáli. Je členkou Procurement Board-u, kolektívu inšpiratívnych nákupcov a obstarávačov.

Picture of JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM

JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM

Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského, kde zložil aj rigoróznu skúšku. Ďalej absolvoval štúdium na The Nottingham Trent University, BIBS – vysoká škola, kde mu bol udelený akademický titul LLM. Zároveň úspešne obhájil na Paneurópskej vysokej škole, Fakulte práva dizertačnú prácu a bol mu udelený akademický titul PhD. Od roku 2009 pôsobil ako advokát, prokurista a neskôr ako partner v advokátskej kancelárii SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. V rámci svojej odbornej praxe sa dlhodobo zameriaval aj na oblasť verejného obstarávania a poskytoval právne poradenstvo slovenským a zahraničným klientom. V roku 2017 bol zvolený za predsedu Úradu pre verejné obstarávanie.

Picture of Mgr. Martin Dufala, PhD.

Mgr. Martin Dufala, PhD.

Vedúci Oddelenia centrálneho obstarávania zákaziek, ktoré zabezpečuje verejné obstarávania pre najväčšiu slovenskú univerzitu s trinástimi fakultami a ďalšími súčasťami, napríklad internátmi v Mlynskej doline. Na univerzite pripravil spustenie dynamického nákupného systému na nákup IKT a s kolegami pracuje na spustení dynamických nákupných systémov pre ďalšie vybrané komodity. Za cieľ si kladie najmä zefektívnenie verejného obstarávania na univerzite.

Picture of Mgr. Jaroslav Lexa

Mgr. Jaroslav Lexa

Jeden zo zakladateľov slovenského APUeNu. Nenapraviteľný optimista, ktorý verí, že na Slovensku sa dá nakupovať vtipne, zaujímavo, a zároveň i hospodárne a v súlade so zákonom. So svojim tímom, to dokázal ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na MPSVaR SR, kde za rok ušetril viac ako 5 mil. EUR. Píše zmluvy, námietky, články, knihy a niekedy dávno i blogoval. Ako školiteľ v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, dokáže ľuďom vysvetliť, kde v zákone sa nachádza zdravý sedliacky rozum. V súčasnosti pôsobí ako podpredseda ÚVO.

Picture of Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

Aktuálne vedúci odboru verejného obstarávania na Ministerstve zdravotníctva SR. Od svojho príchodu procesne pokrýva všetky centrálne verejné obstarávania MZ SR vrátane tých najznámejších a najúspešnejších (nákup CT prístrojov, lôžok a lineárnych urýchľovačov s 20 mil. € úsporou). Na svojom konte má už aj dva zriadené dynamické nákupné systémy, ktoré sú určené pre všetky zriadené nemocnice. Svoju úlohu na MZ SR vníma z pozície partnera pre oblasť obstarávania analytickej jednotke, s ktorou pripravuje, vyhlasuje a vyhodnocuje centrálne obstarávania. Verí, že poctivá práca ruže prináša.

Picture of Mgr. Karol Meliška

Mgr. Karol Meliška

Dlhoročné skúsenosti vo verejnom obstarávaní so špecializáciou na eurofondové zákazky nadobudol prácou pre verejných obstarávateľov, prijímateľov eurofondov, ako aj pri nastavovaní pravidiel, metodickom usmerňovaní, aktívnou účasťou v odborných skupinách a na rokovaniach so zástupcami Európskej komisie a pri kontrole verejných obstarávaní pre riadiace a sprostredkovateľské orgány viacerých operačných programov v programových obdobiach 2007 - 2013 a 2014 – 2020. Pri svojej odbornej činnosti sa intenzívne zaoberá identifikovaním rizikových oblastí pri nastavovaní verejných obstarávaní, pri ich realizácii a ich kontrole kontrolnými orgánmi a auditmi, ako aj nachádzaním riešení využívaním svojich skúseností z praxe a právneho vzdelania.

Picture of Mgr. Peter Rolný

Mgr. Peter Rolný

Pôsobí na pozícií generálneho riaditeľa kancelárie Ministra vnútra SR a patrí medzi popredných slovenských odborníkov na ľudské zdroje. Má bohaté skúsenosti ako manažér, headhunter, konzultant a tréner. Vyznačuje sa citom pre výber a rozvoj zamestnancov. Je fanúšikom technológií, ktoré pomáhajú pri rozhodovacích procesoch v oblasti ľudských zdrojov.

Picture of Ing. Branislav Šarmír

Ing. Branislav Šarmír

Absolvent Fakulty podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V priebehu svojej profesnej dráhy pôsobil v oblasti marketingu a starostlivosti o zákazníkov v telekomunikačnom, bankovom a IT sektore. Od roku 2011 sa venuje verejnému obstarávaniu, nákupu a e-aukciám. Vyhľadáva príležitosti na zlepšovanie procesov, tak aby sa verejné obstarávanie zjednodušilo a sprehľadnilo. V súčasnosti sa venuje verejnému obstarávaniu z pozície konzultanta a riaditeľa spoločnosti obstaráme s.r.o.

Picture of Mgr. Peter Šťastný, LL.M.

Mgr. Peter Šťastný, LL.M.

Od roku 2007 pôsobí ako advokát v medzinárodnej advokátskej kancelárii Allen & Overy. Špecializuje sa na právo hospodárskej súťaže a verejného obstarávania, verejné právo vrátane práva štátnej pomoci, ako aj na súdne spory. Na svojom konte má dlhoročné skúsenosti s vyšetrovaním kartelov, zneužívaním prípadov dominantného postavenia a protimonopolných administratívnych sporov, ako aj s otázkami štátnej pomoci vrátane investičnej pomoci, podpory obnoviteľných zdrojov a fondov EÚ. V oblasti verejného obstarávania poskytoval poradenstvo uchádzačom aj verejným obstarávateľom. Už viac ako 10 rokov je aktívnym členom pracovnej skupiny pre verejné obstarávanie Americkej obchodnej komory (momentálne ako jej predseda), ktorá zohráva významnú úlohu pri formovaní slovenskej legislatívy o verejnom obstarávaní, pravidelne komentuje novú legislatívu o verejnom obstarávaní a rokuje o týchto zmenách s Úradom pre verejné obstarávanie a inými štátnymi orgánmi.

Picture of Mgr. Erika Rusnáková

Mgr. Erika Rusnáková

Právnička, členka advokátskej komory, ostrieľaná vyjednávaniami s eurofondovými auditmi, bývalá riaditeľka odboru manažujúceho kontrolu verejných obstarávaní v rámci troch operačných programov EŠIF a dvoch špecifických fondov Európskej komisie. Zanietená pre správne veci, venujúca sa podpore sociálnej oblasti, z pozície špecializovanej odborníčky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rozvíja povedomie o spoločensky zodpovednom obstarávaní a integrovaní sociálne znevýhodnených osôb do spoločnosti.

Picture of Ing. Dáša Paláková

Ing. Dáša Paláková

Verejnému obstarávaniu sa venuje v manažérskych pozíciách od roku 2006. Bola pri zavádzaní centrálneho verejného obstarávania, elektronických aukcií i samotnej elektronizácii verejného obstarávania vo verejnej správe. Pôsobí aj ako lektorka a prednášajúca, resp. diskutérka na odborných fórach a konferenciách. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka odboru verejného obstarávania a správy majetku na Ministerstve kultúry SR. Entuziazmus pre verejné obstarávanie ju neopúšťa a tvrdí, že verejné obstarávanie je dobrodružná cesta. Okrem klasických princípov verejného obstarávania presadzuje princíp zdravého sedliackeho rozumu a potrebu vnímania verejného obstarávania ako súčasti nákupného procesu.

Picture of Mgr. Jozef Bálint

Mgr. Jozef Bálint

Právnik a nákupca, ktorý sa oblasti verejného obstarávania venuje od roku 2013. Pracoval na Úrade pre verejné obstarávanie ako kontrolór a neskôr sa špecializoval na firemný sektor a spoločnosti, povinné obstarávať aj podľa zákona o verejnom obstarávaní. Naposledy pôsobil v spoločnosti OLO, a.s. ako vedúci nákupu.

Picture of Peter Demčák

Peter Demčák

Peter Demčák je v Transparency International Slovensko zodpovedný za oblasť ochrany hospodárskej súťaže a verejného obstarávania. Trinásť rokov pracoval na Protimonopolnom úrade SR, okrem iného ako riaditeľ Odboru kartelov, kde zodpovedal za vyšetrovanie prípadov kolúzií vo verejnom obstarávaní a tiež ako riaditeľ Odboru legislatívno-právneho a európskych záležitostí. Niekoľko rokov pôsobil v advokátskych kanceláriách Taylor Wessing Bratislava a Havel & Partners. Peter Demčák vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Je autorom niekoľkých publikácií v oblasti ochrany hospodárskej súťaže a prednášal na rôznych konferenciách týkajúcich sa súťažného práva, E-súťaže, antitrustovej politiky a bid riggingu.

Picture of Mgr. Martin Jakubek

Mgr. Martin Jakubek

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a európske štúdiá a medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Od roku 2007 pracoval na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, od roku 2011 do roku 2020 pôsobil vo funkcii riaditeľa odboru kontroly verejných obstarávaní na sekcii štrukturálnych fondov EÚ. V rámci svojho pôsobenia sa stretával s rôznymi otázkami, problémami a výzvami z oblasti verejného obstarávania, viedol rokovania pri viacerých zložitých auditoch Európskej komisie a má za sebou kontrolu veľkého počtu rôznorodých verejných obstarávaní. Nadobudnuté poznatky a skúsenosti chce pretaviť do oblasti profesionalizácie a vzdelávania, ktoré má teraz v rámci Úradu pre verejné obstarávanie na starosti.

Konferencia verejné obstarávanie 2023
Právo & prax

Začíname o:
Dní
Hodín
Minút
Sekúnd